Ποια ειρηνοδικεία έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα

ΠΔ 17/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 35/20.02.2023
Ορισμός ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα

Άρθρο 1

Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, πτωχευτική αρμοδιότητα έχει το μεγαλύτερο, κατά αριθμό οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 2

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως