Πολεοδομία. Ρυθμιστικός σχεδιασμός. Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής

Πολεοδομία. Ρυθμιστικός σχεδιασμός. Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής

Καθορίζονται σύµφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία, οι χρήσεις γης που ρυθµίζονται από τον ρυθµιστικό σχεδιασµόΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 59/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α’ 114/29.06.2018
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής

Άρθρο 1
Κατηγορίες Χρήσεων
Οι χρήσεις γης που ρυθµίζονται από τον ρυθµιστικό σχεδιασµό, καθορίζονται σύµφωνα µε τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως.

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
– Αµιγής κατοικία.
– Γενική κατοικία.
– Πολεοδοµικό κέντρο – κεντρικές λειτουργίες πόλης – τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς.
– Τουρισµός – αναψυχή.
– Κοινωφελείς λειτουργίες.
– Ελεύθεροι χώροι – Αστικό Πράσινο.
– Παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης.
– Χονδρεµπόριο.
– Τεχνόπολις – Τεχνολογικό Πάρκο.
– Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης.
– Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδοµών Κοινής φέλειας.
– Ειδικές χρήσεις.
– Αγροτική χρήση.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ
Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων κατατάσσονται, σύµφωνα µε την ειδική χωρική τους λειτουργία, οι ακόλουθες δραστηριότητες, λειτουργίες, εγκαταστάσεις και υποδοµές:
1. Κατοικία
Κατ΄ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για άσκηση επαγγέλµατος συµβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή µονάδα εφαρµογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, µηχανικού, λογιστή, οικονοµολόγου, συγγραφέα, αναλυτή – προγραµµατιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δηµοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλµατος είναι επιτρεπτή από τον κανονισµό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της µόνιµης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελµα.
2. Κοινωνική πρόνοια.
3. Εκπαίδευση.
3.1. Νηπιαγωγεία.
3.2. Πρωτοβάθµια (Δηµοτικά).
3.3. Δευτεροβάθµια (Γυµνάσια, Λύκεια).
3.4. Τριτοβάθµια (Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.).
3.5. Ειδική εκπαίδευση.
4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ. 56Α του ν. 2725/1999 και κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/2017, ΦΕΚ 3568 Β΄/2017).
4.1. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
4.2. Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις.
4.3. Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.
5. Θρησκευτικοί χώροι.
6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
7. Διοίκηση.
8. Περίθαλψη.
8.1. Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία:
8.1.1. Κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού τύπου.
8.1.2. Περιφερειακά ιατρεία και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία.
8.1.3. Κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης ηµερήσιας νοσηλείας (άρθ. 10 του ν. 2072/1992).
8.1.4.Ιδιωτικές µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (π.δ. 84/2001).
8.1.5. Μονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης εκτός νοσοκοµείων και κλινικών (άρθ. 31 του ν. 2646/1998).
8.1.6. Ιδιωτικές µονάδες ηµερήσιας νοσηλείας (άρθ. 33 του ν. 4025/2011).
8.1.7. Εργαστήρια φυσικοθεραπείας.
8.1.8. Μονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – ασφαλιστικών οργανισµών.
8.1.9. Κέντρα ψυχικής υγείας, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα εξειδικευµένης περίθαλψης (κέντρα ηµέρας, νοσοκοµεία ηµέρας και κέντρα παρέµβασης στην κρίση).
8.1.10. Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (άρθ. 9 του ν. 2716/1999).
8.1.11. Λοιπές υπηρεσίες πρωτοβάθµιας υγείας, όπως εργαστήρια αισθητικής µονάδες αδυνατίσµατος – διαιτολογικές µονάδες, οδοντοτεχνικά εργαστήρια.
8.2. Δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας που περιλαµβάνουν νοσηλεία:
8.2.1. Νοσοκοµεία (περιφερειακά και γενικά) και νοσοκοµεία – κέντρα υγείας
8.2.2. Ιδιωτικές Κλινικές
8.2.3. Κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης
8.2.4. Κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (άρθ. 10 του ν. 2072/1992)
8.2.5. Ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών (ν. 3106/2003)
8.3. Εξωνοσοκοµειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.
8.4. Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέµησης των Εξαρτήσεων.
9. Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
10. Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών:
10.1. Εµπορικά καταστήµατα.
10.2. Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών
10.3. Υπεραγορές.
10.4. Πολυκαταστήµατα.
10.5. Εµπορικά κέντρα.
10.6. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα.
11. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
12. Εστίαση.
13. Αναψυκτήρια.
14. Αναψυχή – κέντρα διασκέδασης
15. Τουριστικά καταλύµατα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014).
16. Στάθµευση (κτίριο – γήπεδο).
16.1. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
16.2. Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων, χωρίς περιορισµό είδους και βάρους, σκαφών και τουριστικών λεωφορείων.
17. Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας (άρθ. 15 του ν. 4233/2014).
18. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.
19. Συνεργεία.
19.1. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχηµάτων (συµπεριλαµβάνονται οι µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα) µέχρι 3,5 τόνους µικτού φορτίου ή δυνατότητα µεταφοράς µέχρι 9 ατόµων.
19.2. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης µεγάλων και βαρέων οχηµάτων άνω των 3,5 τόνων µικτού φορτίου ή δυνατότητα µεταφοράς άνω των 9 ατόµων (συµπεριλαµβάνονται τα αγροτικά µηχανήµατα και τα µηχανήµατα έργων – Συνεργεία Επισκευής Μηχανηµάτων Έργων (ΣΕΜΕ).
20. Αποθήκες (χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης).
20.1. Αποθήκες του άρθρου 17 του ν. 3982/2011.
20.2. Aποθήκες λιανικής πώλησης.
20.3. Διανοµή ηµερήσιου και περιοδικού τύπου.
20.4. Φαρµακαποθήκες.
21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014).
21.1. Κέντρο Αποθήκευσης και Διανοµής (ΚΑΔ).
21.2. Αστικό Κέντρο Ενοποίησης Εµπορευµάτων (άρθρο 4 του ν. 4302/2014 και άρθρου 9, παρ. 3.1 του π.δ. 79/2004).
21.3. Αποθήκες χονδρικού εµπορίου.
22. Επαγγελµατικά εργαστήρια (άρθρο 17 του ν. 3982/2011).
23. Βιοτεχνικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (χαµηλής, µέσης και υψηλής όχλησης).
24. Αγροτικές εκµεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις.
24.1. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
24.2. Γεωργικές αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τοµέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ. ΦΕΚ Δ’ 270).
24.3. Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις –
Αντλητικές εγκαταστάσεις.
24.4. Ιχθυοκαλλιέργειες.
24.5. Πολυλειτουργικό αγρόκτηµα (άρθρο 52 του ν. 4235/2014).
24.6. Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθρο 43 του ν. 4235/2014).
25. Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατοµεία – Μεταλλεία).
26. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς:
26.1. Αεροδρόµια.
26.2. Ελικοδρόµια.
26.3. Υδατοδρόµια.
26.4. Σιδηροδροµικοί σταθµοί.
26.5. Εµπορευµατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί.
26.6. Ειδικές σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις.
26.7. Σταθµοί αστικών Υπεραστικών Λεωφορείων, Τρόλεϊ ,Τραµ.
26.8. Χώροι στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων (πούλµαν), φορτηγών και τροχόσπιτων.
26.9. Σ.Ε.Α. (Σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόµων).
26.10. Σταθµοί µετεπιβίβασης Μ.Μ.Μ.
26.11. Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής, βιοµηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, µαρίνες.
27. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο., Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
28. Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων.
29. Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.
30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β’1412).
31. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων.
32. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων (βιολογικός καθορισµός).
33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις.
34. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
35. Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών.
36. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
37. Εγκαταστάσεις οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
38. Κοιµητήρια.
39. Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών.
40. Σωφρονιστικά καταστήµατα – φυλακές – κέντρα κράτησης.
41. Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας µεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων οµάδων.
42. Ιππόδροµος.
43. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων.
44. Καζίνο.
45. Χώροι διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων (ν. 4002/2011).
46. Αστική γεωργία – Λαχανόκηποι.
47. Κατασκηνώσεις – Παιδικές εξοχές.

Άρθρο 2
Αµιγής κατοικία
Στις περιοχές αµιγούς κατοικίας επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίµακας.
(3) Εκπαίδευση:
Επιτρέπονται µόνο πρωτοβάθµια (3.2.) και δευτεροβάθµια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήµου.
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται µόνον, από την υποκατηγορία.
(4.1) των µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 και Δ χωρίς θεατές.
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σηµασίας µε καθορισµό της θέσης τους από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σηµασίας µέχρι 200 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(8) Περίθαλψη.
Επιτρέπονται µόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10).
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Εµπορικά καταστήµατα (10.1) και Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστηµάτων ανά οικόπεδο 150 τµ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. Το µέγεθος αυτό µπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό.
(15) Τουριστικά καταλύµατα µέχρι 30 κλίνες.
(16.1) Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων, µε καθορισµό θέσης από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 3982/2011.
Επιτρέπονται µόνο φούρνοι έως 150 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης. Το µέγεθος αυτό µπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται µόνο Γωνιές Ανακύκλωσης.
(46) Αστική γεωργία – λαχανόκηποι.Άρθρο 3
Γενική Κατοικία
Στις περιοχές γενικής κατοικίας επιτρέπονται µόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν µέγιστη συνολική επιφάνεια δόµησης µέχρι 1.500 τµ.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις µέχρι 1200τµ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίµακας.
(8) Περίθαλψη.
Επιτρέπονται µόνο Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές µέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκοµειακές µονάδες ψυχικής υγείας (8.3), µονάδες πρόληψης και καταπολέµησης των εξαρτήσεων (8.4).
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Εµπορικά καταστήµατα (10.1), Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίµων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν µέγιστη συνολική επιφάνεια δόµησης µέχρι 1.500 τµ. (ν. 4315/2014).
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
Επιτρέπονται µόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας.
(12) Εστίαση µέχρι 300 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(13) Αναψυκτήρια µέχρι 200 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(15) Τουριστικά καταλύµατα µέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
(16.1) Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται µόνο για την εξυπηρέτηση οχηµάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων σε συνδυασµό µε χρήσεις σταθµού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και µίνι µάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται µόνο εφόσον αποτελεί µοναδική χρήση του οικοπέδου.
(18) Πλυντήρια – Λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχηµάτων (συµπεριλαµβάνονται οι µοτοσικλέτες και µοτοποδήλατα) µέχρι 3,5 τόνους µικτού φορτίου ή δυνατότητα µεταφοράς µέχρι 9 ατόµων εκτός φανοποιείων και βαφείων.
Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων µπορεί να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαµηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου.
(20) Αποθήκες χαµηλής όχλησης µέχρι 400 τ.µ. συνολικής επιφάνειας.δόµησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες µε κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρµακαποθήκες, η µέγιστη συνολική επιφάνεια δόµησης ανέρχεται σε 1.500 τ.µ.
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014).
Επιτρέπονται µόνο Αποθήκες χονδρικού εµπορίου χαµηλής όχλησης (21.3.) µέχρι 400 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια µέχρι 400τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς µε καθορισµό θέσης από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. – Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται µόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σηµεία.
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας µεταναστών – προσφύγων και ευάλωτων οµάδων µέχρι 300 ατόµων.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.
(46) Αστική γεωργία – λαχανόκηποι.
Με τον πολεοδοµικό σχεδιασµό είναι δυνατό να επιβάλλονται περιορισµοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασης πλην των µε κωδικό (1), (2), και (5) ανωτέρω χρήσεων (όπως µέγιστος αριθµός ανά Ο.Τ/Π.Ε./οδικό άξονα ή κατά άλλο επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο).

Άρθρο 4
Πολεοδοµικό Κέντρο – Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης – Τοπικό Κέντρο Συνοικίας – Γειτονιάς.
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση (καθορισµός θέσης από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο).
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(7) Διοίκηση.
(8) Περίθαλψη.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(14) Αναψυχή – Κέντρα διασκέδασης.
(15) Τουριστικά καταλύµατα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
(16.1) Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
(20) Αποθήκες χαµηλής όχλησης µέχρι 500 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες µε κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρµακαποθήκες, η µέγιστη συνολική επιφάνεια δόµησης ανέρχεται σε 1.500 τ.µ.
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια µέχρι 500 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης ανά γήπεδο ή οικόπεδο.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. – Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται µόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.
Ειδικότερα, για τα τοπικά κέντρα συνοικίας – γειτονιάς σε περιοχές αµιγούς κατοικίας, επιτρέπονται µόνο οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες χρήσεων όπως αυτές εξειδικεύονται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό:
(1) Κατοικία.
(3.5) Ειδική Εκπαίδευση.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις µέχρι 500 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίµακας.
(8) Περίθαλψη.
Επιτρέπονται µόνο Εργαστήρια φυσικοθεραπείας (8.1.7).
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Εµπορικά καταστήµατα (10.1) και Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2).
(12) Εστίαση µέχρι 200 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(15) Τουριστικά καταλύµατα µέχρι 50 κλίνες.

Άρθρο 5
Τουρισµός – Aναψυχή
Στις περιοχές τουρισµού – αναψυχής, επιτρέπονται µόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική Πρόνοια.
(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(8.1) Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο εµπορικά καταστήµατα (10.1) και καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και υπεραγορές και πολυκαταστήµατα (10.3 και 10.4) µέχρι 1.500 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης.
(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
Επιτρέπονται µόνο Γραφεία.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(14) Αναψυχή.
(15) Τουριστικά καταλύµατα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
(16) Στάθµευση (κτίριο – γήπεδο).
Επιτρέπονται µόνο Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων (16.1) και Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) σκαφών και τουριστικών λεωφορείων (16.2).
(17) Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται µόνο για την εξυπηρέτηση οχηµάτων.
(18) Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(24.5) Πολυλειτουργικό αγρόκτηµα.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται µόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σηµεία.
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων µε καθορισµό θέσης από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
(44) Καζίνο.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.
(46) Αστική γεωργία – λαχανόκηποι.
(47) Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές.

Άρθρο 6
Κοινωφελείς Λειτουργίες
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής επιτρέπονται μόνο:
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση.
(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(8) Περίθαλψη.
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία.
(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών. Επιτρέπονται µόνο Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.)Αρθρο 7
Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο
Οι περιοχές της κατηγορίας αυτής αφορούν:
1. Κοινόχρηστους χώρους πού καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο.
Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρµογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την παραµονή, αναψυχή και µετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδροµοι, αµιγείς πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές. Στις πλατείες – πεζοδρόµια επιτρέπονται τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (µε εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον περιορισµένης έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και τον πολεοδοµικό κανονισµό.
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθµευση αυτοκινήτων (σταθµοί αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασµό µε µέριµνα διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης γίνεται σε περιορισµένο τµήµα τους και µόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών.
Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν καταλαµβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου χώρου.
2. Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και νοούνται ως χώροι δηµιουργίας πνευµόνων πρασίνου και αναψυχής, µε στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Στους ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, εκτός από δραστηριότητες ήπιας αναψυχής – όπως παιδικές χαρές -επιτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες εφόσον προβλέπονται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό:
(5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού: µόνο ανοικτά θέατρα µικρής κλίµακας µε απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηµατογράφοι.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται µόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
(24.1) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκµεταλλεύσεις.
(46) Αστική γεωργία.

Άρθρο 8
Παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και μέσης όχλησης.
Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαµηλής και μέσης όχλησης επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού.
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) Πολυκαταστήµατα (10.4), Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα (10.6).
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(16) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και βάρους.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας
(18) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων
(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχηµάτων χωρίς περιορισµό είδους και βάρους, µηχανηµάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών µηχανηµάτων.
(20) Αποθήκες (χαµηλής και µέσης όχλησης).
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής.
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια.
(23) Βιοτεχνικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. – Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.)
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών
(30) Πράσινα Σηµεία.
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
(37) Εγκαταστάσεις οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής .
(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών
Οι πιο πάνω µε κωδικό (2), (4.1), (9), (12) και (26) χρήσεις, επιτρέπονται µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών/βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω ποσοστό συµπεριλαµβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τοµέα.

Άρθρο 9
Χονδρεµπόριο
Στις περιοχές χονδρεµπορίου, επιτρέπονται µόνο:
(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού.
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Καταστήµατα παροχής υπηρεσιών (10.2), Υπεραγορές (10.3), Πολυκαταστήµατα (10.4), Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα (10.6)
(11) Γραφεία/ Κέντρα Ερευνών/Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
Επιτρέπονται µόνο Γραφεία και Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(15) Τουριστικά καταλύµατα (µόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα).
(16) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και βάρους.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας
(18) Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων χωρίς περιορισµό είδους και βάρους – µηχανηµάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών µηχανηµάτων.
(20) Αποθήκες.
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής µε χαµηλής όχλησης δευτερεύουσες δραστηριότητες.
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια.
(23) Βιοµηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. – Κ.Τ.Ε.Ο.).
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα).
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων.
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών
Οι πιο πάνω µε κωδικό (9), (12) και (15) χρήσεις αποτελούν υποστηρικτικές δραστηριότητες της κύριας χρήσης χονδρεµπορίου και επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των εγκαταστάσεων χονδρικού εµπορίου ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων και εργαζοµένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω ποσοστό συµπεριλαµβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τοµέα.

Άρθρο 10
Τεχνόπολις – Τεχνολογικό Πάρκο
Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου, επιτρέπονται µόνο:
(1) Κατοικία για εργαζόµενους στο πάρκο.
(3) Εκπαίδευση.
Επιτρέπεται µόνο τριτοβάθµια εκπαίδευση Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. (3.4) και από τη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση (3.3) επιτρέπεται µόνον η Δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση.
(7) Διοίκηση.
(10) Εµπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Εµπορικά καταστήµατα (10.1) και Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2).
(11) Γραφεία – κέντρα έρευνας – θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(16.1) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας.
(20) Αποθήκες (χαµηλής όχλησης).
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια
(23) Βιοτεχνικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(30) Πράσινα σηµεία.
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων.
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Οι µε κωδικό (22) και (23) χρήσεις αφορούν µονάδες εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας (βιοτεχνολογία, πληροφορική, µικροηλεκτρονική κ.λπ.) και αναπτύσσονται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του υποδοχέα/ πάρκου.

Άρθρο 11
Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης
Στις περιοχές που καθορίζονται ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, επιτρέπονται µόνο :
(1) Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού.
(10) Εµπόριο και Παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων – εκθεσιακά κέντρα (10.6).
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/Θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτήρια.
(16) Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και βάρους.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας.
(18) Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχηµάτων χωρίς περιορισµό είδους και βάρους, µηχανηµάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών µηχανηµάτων.
(20) Αποθήκες (χαµηλής, µέσης και υψηλής όχλησης).
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής.
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια.
(23) Βιοτεχνικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο., Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(28) Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων.
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα) (32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων.(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
(37) Εγκαταστάσεις οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (O.T.K.Z.)
Οι πιο πάνω µε κωδικό (2), (4), (9), (12) και (13) ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω ποσοστό συµπεριλαµβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τοµέα.

Άρθρο 12
Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδοµών Κοινής Ωφέλειας
Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας µπορεί να καθορίζεται µία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(28) Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων.
(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σηµεία (µικρά, µεγάλα).
(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων.
(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων.
(33) Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις.
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα µε την επιδιωκόµενη µορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους.Άρθρο 13
Ειδικές χρήσεις
Στις περιοχές ειδικών χρήσεων µπορεί να καθορίζεται µια ή περισσότερες από τις παρακάτω ειδικές χρήσεις:
(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις.
Επιτρέπονται µόνο Μεγάλες (4.2) και Ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις.
(25) Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία – Λατοµεία –
Μεταλλεία).
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/επεξεργασία, διάθεση στερεών τοξικών αποβλήτων.
(35) Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών.
(36) Στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
(37) Εγκαταστάσεις οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).
(38) Κοιµητήρια.
(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών.
(40) Σωφρονιστικά καταστήµατα – φυλακές– κέντρα κράτησης.
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας µεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων οµάδων.
(42) Ιππόδροµος.
(43) Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων.
Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις από όλες τις ειδικές χρήσεις του άρθρου αυτού, ανάλογα µε την επιδιωκόµενη µορφή ανάπτυξης και τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής. Επιτρέπεται επίσης στις ανωτέρω περιοχές να καθορίζονται επιπλέον, οι απαραίτητες συνοδές χρήσεις για την εξυπηρέτησή τους.

Άρθρο 14
Αγροτική χρήση
Ως περιοχές µε αγροτική χρήση νοούνται περιοχές που περιλαµβάνουν εκτάσεις γεωργικής γης στις οποίες επιτρέπονται οι παρακάτω ειδικές χρήσεις:
(1) Κατοικία για την εξυπηρέτηση της αγροτικής χρήσης.
(15) Τουριστικά καταλύµατα µέχρι 30 κλίνες.
(23) Βιοµηχανικές και Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης, συσκευασίας και µεταποίησης τοπικά παραγόµενων αγροτικών προϊόντων.
(24) Αγροτικές εκµεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και µικρά πράσινα σηµεία.
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ.
Σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις πλην της αγροτικής εκµετάλλευσης – αγροτικής δραστηριότητας, κατά την έννοια του ν. 3874/2010 (Α’ 151) όπως ισχύει, εκτός αν προβλέπονται από ειδική διάταξη νόµου και είναι σύµφωνες µε τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού.

Άρθρο 15
Στις Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 δύναται να καθορίζονται ειδικές κατηγορίες χρήσεων από το άρθρο 1 του παρόντος ανάλογα µε την ειδική χωρική λειτουργία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Άρθρο 16
Στις περιοχές εντός των ορίων οριοθετηµένων, µε ισχύουσα διοικητική πράξη, οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο από 2.000 κατοίκους στους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός και ο καθορισµός χρήσεων γης, επιτρέπονται µεταβατικά και έως τη θεσµοθέτηση του πολεοδοµικού σχεδίου τους οι παρακάτω χρήσεις:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση.
Επιτρέπονται µόνο Νηπιαγωγεία (3.1), Πρωτοβάθµια (3.2) Δευτεροβάθµια.
(3.3) και Ειδική εκπαίδευση (3.5)
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις µέχρι 600 τµ. συνολικής επιφάνειας δόµησης ανά γήπεδο.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίµακας.
(8.1) Πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία.
(10) Εµπόριο και Παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται µόνο Εµπορικά καταστήµατα (10.1) και Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) µέχρι 150 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης ανά γήπεδο και υπεραγορές µέχρι 300 τ.µ. συνολικής επιφάνειας.
(11) Γραφεία, µέχρι 300 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης ανά γήπεδο.
(12) Εστιατόρια µέχρι 300 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης ανά γήπεδο.
(13) Αναψυκτήρια µέχρι 150 τ.µ. συνολικής επιφάνειας δόµησης ανά γήπεδο.
(15) Τουριστικά καταλύµατα µέχρι 100 κλίνες.
(16.1) Στάθµευση αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίµων και ενέργειας.
(18) Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.
(20) Αποθήκες χαµηλής όχλησης µέχρι 300 τ.µ. συνολικής επιφάνειας.
Εξαιρούνται οι αποθήκες µε κωδικό 20.1.
(22) Επαγγελµατικά εργαστήρια.
(24) Αγροτικές εκµεταλλεύσεις – εγκαταστάσεις.
Επιτρέπονται µόνο Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκµεταλλεύσεις (24.1) και γεωργικές αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τοµέα (24.2).
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και µικρά πράσινα σηµεία.
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά).
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας µεταναστών- προσφύγων µέχρι 100 άτοµα.
Στους προϋφιστάµενους του έτους 1923 οικισµούς και τους παραδοσιακούς οικισµούς, οι χρήσεις γης µέχρι την έγκριση του πολεοδοµικού σχεδίου καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές για τους οικισµούς αυτούς διατάξεις.

Άρθρο 17
Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις
1. Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης είναι δυνατόν να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται µόνο υπό όρους, περιορισµούς ή προϋποθέσεις ορισµένες από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων που κατ` αρχήν επιτρέπονται σε αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος. Η απαγόρευση ή οι όροι, οι περιορισµοί ή οι προϋποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου µπορεί να αφορούν και τµήµατα οικοδοµικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων.
2. Οι εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς δύναται να χωροθετούνται σε όλες τις κατηγορίες χρήσεων γης ανάλογα µε τις ανάγκες του σχεδιασµού.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί µε εγκεκριµένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ πριν από την ισχύ του παρόντος βάσει των διατάξεων του π.δ. 81/1980 (ΦΕΚ Α’ 27) και π.δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ Δ΄ 166) εξακολουθούν να ισχύουν όπως καθορίστηκαν.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριµένων πολεοδοµικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κ.λπ.) ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος, εκτός αν έχει γνωµοδοτήσει το αρµόδιο όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού). Είναι δυνατό µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη του αρµοδίου οργάνου (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού) να ισχύσουν οι διατάξεις του παρόντος.
5. Στις περιοχές των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166) από τη δηµοσίευση του παρόντος, παράλληλα µε τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ισχύουν και οι χρήσεις γης που προβλέπονται στα άρθρα 8, 11, 9 και 6 αντίστοιχα του παρόντος προεδρικού διατάγµατος, ακόµη και στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδοµηθεί.
6. Σε νοµίµως υφιστάµενες φαρµακαποθήκες σε περιοχές γενικής κατοικίας και πολεοδοµικού κέντρου µε συνολική επιφάνεια δόµησης µεγαλύτερη των 1.500 τ.µ., νοµίµως γίνεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας.
7. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι αστικού πρασίνου προβλέπονται σε όλες τις γενικές ή ειδικές κατηγορίες χρήσεων.
8. Με το οικείο σχέδιο του πρώτου ή δεύτερου επιπέδου του πολεοδοµικού σχεδιασµού µπορεί να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις η κατασκευή δεξαµενών νερού, µονάδων αφαλάτωσης και λιµνοδεξαµενών.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.

Άρθρο 18
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.