Παροχή υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού από τουριστικά γραφεία

Παροχή υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού από τουριστικά γραφεία

Πώληση εκδρομών στις ομάδες των ταξιδιωτών τους στα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται

Νόμος 4688/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 101/24.05.2020
Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις

Άρθρο 57
Ρυθμίσεις τουριστικών γραφείων

1. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 393/1976 (Λ’ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.β. Τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών οργανωμένου ταξιδιού, μπορεί να πωλούν, κατ’ επιλογή εκδρομές στις ομάδες των ταξιδιωτών τους στα ξενοδοχεία με τα οποία αυτά συνεργάζονται, μέσω των υπαλλήλων τους. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, τα τουριστικά γραφεία δεν απαιτείται να διαθέτουν υποκατάστημα στον τόπο στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία. Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών τα τουριστικά γραφεία οφείλουν να δηλώνουν μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζονται, στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του τόπου στον οποίο βρίσκονται τα ξενοδοχεία».

Η Ίδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων καθορίζεται από τις διατάξεις του νόμου 393/1976 που παρατίθεται παρακάτω όπως ισχύειΊδρυση και λειτουργία τουριστικών γραφείων 
Αρθρον 1 – Ορισμός-διάκριση τουριστικών γραφείων
Αρθρο 2 – Τίτλος τουριστικών γραφείων
Αρθρο 3 – Αδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου
Αρθρο 4 – Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου
Άρθρο 5 – Εγγυήσεις
Αρθρο 6 – Υποκαταστήματα τουριστικών γραφείων
Αρθρο 7 – Ιδρυση υποκαταστημάτων γραφείων τουρισμού στην αλλοδαπή
Αρθρο 8 – Μεταβολή γραφείο εσωτ.τουρισμού σε γενικού τουρισμού
Αρθρο 9 – Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων
Αρθρο 10 – Ελεγχος-εποπτεία τουριστικών γραφείων απο ΕΟΤ
Αρθρο 11 – Κυρώσεις
Αρθρο 12 – Προστασία επαγγέλματος
Αρθρο 13 – Μεταβατικές διατάξεις
Αρθρο 14 – Κατάργηση διατάξεων του ΑΝ 846/1937

 Νόμος 393 της 27/31.7.1976: Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων. (Α’ 199).