Εισαγωγή στοιχείων των αποφάσεων Δικαστηρίων στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ – TAN

Αριθμ. 8055 – ΦΕΚ Τεύχος Β 421/14.02.2017
Έναρξη της εισαγωγής των στοιχείων των αποφάσεων από τις γραμματείες των Δικαστηρίων στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ – TAN από την 1η Μαρτίου 2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 304, 305 και 954 παρ. 4 του π.δ. 503/1985 «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας» (Α ́ 182), όπως ισχύει μετά το ν. 4335/2015 (Α ́ 87),
β) της παραγράφου 11 του άρθρου ένατου «Μεταβατικές και άλλες διατάξεις» του ν. 4335/2015 (Α ́87),
γ) του ν. 4114/1960 «Κώδικας Περί Ταμείου Νομικών» (Α ́ 164),
δ) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α ́ 138),
ε) του ν. 2472/1997 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Α ́ 50),
στ) του ν. 3471/2006 «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997» (Α ́ 133),
ζ) του προεδρικού διατάγματος 95/2016 (Α ́162) «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης απόφασης δικαστηρίου στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), μετά από την άσκηση ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 954 παρ. 4 του Κώδικα  Πολιτικής δικονομίας»,
η) της ΥΑ ΥΑΠ/Φ.40.4./163/7.2.2013 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα και των φυσικών προσώπων ή Ν.Π.Ι.Δ.» (Β ́ 586),
θ) του π.δ. 125/2016 (Α ́210).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έναρξη της εισαγωγής των στοιχείων των αποφάσεων από τις γραμματείες των Δικαστηρίων σύμφωνα με το άρθρο 954 παράγραφος 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στην ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ – TAN από την 1η Μαρτίου 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ