Πως γίνεται η αξιολόγηση Αξιωματικών και Πυροσβεστών ΠΣ

Αριθμ. 55090 οικ. Φ.109.1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4950/21.09.2022
Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στα έγγραφα αξιολόγησης Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Π.Δ.Ε.).

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην αξιολόγηση Πυρονόμων, Αρχιπυροσβεστών, Υπαρχιπυροσβεστών και Πυροσβεστών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) και Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων (Π.Δ.Ε.), εκτός των ευρισκομένων στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου.

2. Για τους φοιτούντες στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας δεν συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης.

3. Για προσωπικό που κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης φοιτά στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών και στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και η εκπαίδευση του πραγματοποιείται αποκλειστικά με φυσική παρουσία, δεν συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης.

4. Στην περίπτωση που η φοίτηση στις ανωτέρω Σχολές περιλαμβάνει και μεθόδους ασύγχρονης ή και σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από την οργανική μονάδα στην οποία ανήκει το προσωπικό.