Πως παραλαμβάνουν τα ΚΕΠΑ αιτήσεις πιστοποίησης αναπηρίας

Πως παραλαμβάνουν οι γραμματείες ΚΕΠΑ τις αιτήσεις πιστοποίησης της αναπηρίας

 

Έγγραφο ΕΦΚΑ με αριθμό πρωτοκόλλου 42118/16.09.2022

Θέμα: «Οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. κατά την παραλαβή αιτήσεων πιστοποίησης της αναπηρίας»

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 420362/15.09.2022 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. και να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία της ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας των ατόμων με αναπηρία, θα ακολουθηθούν οι κάτωθι διαδικασίες ανά περίπτωση:

• Υποβολή νέας αίτησης

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο με αρ. 85093/15.09.2022 έγγραφο των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Πολιτικής και συγκεκριμένα ο πολίτης υποβάλει την αίτηση αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας» και ειδικότερα μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας και του Υποσυστήματος Ηλεκτρονικής Αίτησης.

Επισημαίνεται ότι με το ίδιο έγγραφο ορίζεται ότι η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.Π.Α..

 

• Αίτηση μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπου εκκρεμεί η υποβολή εισηγητικού φακέλου παροχών αναπηρίας

Στην περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί, μέχρι και την 15 Σεπτεμβρίου 2022, μέσω ενός εκ των κάτωθι συστημάτων:

–  Του ΟΠΕΚΑ (εκτός των νομών Αττικής, Πάτρας και Θεσσαλονίκης)

–  Ηλεκτρονική υπηρεσία «Διαχείρισης αιτήματος ΚΕ.Π.Α.»

–  Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης

και ο πολίτης υποβάλει τους εκκρεμείς εισηγητικούς φακέλους και τα λοιπά δικαιολογητικά, αυτά παραλαμβάνονται και προβαίνετε σε καταχώρηση της αίτησης στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού για αξιολόγηση της αναπηρίας του αιτούντα.

 
 

• Αίτηση και χειρόγραφοι εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας

Δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πολίτες έχουν προβεί σε ενέργειες για την συλλογή των απαιτούμενων χειρόγραφων εισηγητικών φακέλων παροχών αναπηρίας από τους θεράποντες ιατρούς τους και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, οι χειρόγραφες αιτήσεις και οι συνοδευτικοί σε αυτές εισηγητικοί φάκελοι παροχών αναπηρίας θα παραλαμβάνονται, εφόσον οι εισηγητικοί φάκελοι φέρουν ημερομηνία σύνταξης μέχρι και την 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Εν συνεχεία, οι αιτήσεις θα καταχωρούνται στο υποσύστημα ΚΕ.Π.Α. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού για αξιολόγηση της αναπηρίας