Πως πιστοποιείται η επαγγελματική επάρκεια Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

Πως πιστοποιείται η επαγγελματική επάρκεια Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας

 

Αριθμ. 36429/Κ6 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1463/13.04.2021
Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 1.

1. Η πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών στοχεύει:
α) Στη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών επικύρωσης των αποτελεσμάτων μάθησης που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή μέσω επαγγελματικής εμπειρίας με τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων.
2. Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
(α) «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη», ως ορίζεται στην παρ. 7 στο άρθρο 2 του ν. 3879/2010 και ισχύει.
(β) «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης τα οποία διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο Αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους:
i) Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ii) Γενική εκπαίδευση ενηλίκων, iii) Επαγγελματικό προσανατολισμό, iv) Επαγγελματική συμβουλευτική, και μπορεί να ανή-
κουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ως ορίζεται στην παρ. 1 στο άρθρο 24Α του ν. 4186/2013 και ισχύει.
(γ) “Επαγγελματικά περιγράμματα”: Το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές», ως ορίζεται στην παρ. 14 στο άρθρο 2 του ν. 3879/2010 και ισχύει.
(δ) «Κομμωτής – Κουρέας»: Άτομο που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες (ως ορίζεται στην περ. α, της παρ. 1 του άρθρου 237 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει.)
(ε) «Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών»: είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE) (ως ορίζεται στην περ. γ, της παρ. 1 του άρθρου 237 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ –
ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ

Άρθρο 2.
Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

1. Στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει συσταθεί και λειτουργεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφ. στ της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 όπως ισχύει, ανατίθενται αρμοδιότητες για την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει.
2. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.:
α) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε περίοδο διεξαγωγής εξετάσεων:
α.1) τον προγραμματισμό του χρόνου διενέργειας και τη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών -ποδιών,
α.2) τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων και των Κέντρων Αξιολόγησης,
α.3) τον ορισμό των υπευθύνων, των γραμματέων και του βοηθητικού προσωπικού κάθε Εξεταστικού Κέντρου, των εξεταστών Πρακτικού Μέρους, των βαθμολογητών, των εξεταστών προφορικής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», των επιτηρητών, του υπευθύνου και των γραμματέων του Κέντρου Αξιολόγησης, των ελεγκτών και των μελών των επιτροπών υποστήριξης του έργου της,
α.4) κάθε θέμα που της ανατίθεται με την παρούσα απόφαση, καθώς και
α.5) κάθε άλλο θέμα που απαιτείται και αφορά, εν γένει, στην οργανωτική διαδικασία και στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών- ποδιών.
β) Αποφασίζει, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, για κάθε θέμα που αφορά σε αυτές και η επίλυση του απαιτείται να ολοκληρώνεται εντός του χρόνου αυτού, εκτός εάν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο, καθώς και για κάθε θέμα που της ανατίθεται ρητώς με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3.
Επιτροπές – όργανα για την υποστήριξη του έργου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. επικουρού-νται στο έργο που αφορά η παρούσα απόφαση από την καθύλην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης εξετάσεων επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών συνιστώνται:
i. Βοηθητική Επιτροπή Διοργάνωσης των εξετάσεων, με έργο την υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθ` όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, κατάτην παραλαβή και τον έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων των υποψηφίων και, εν γένει, στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας διοργάνωση των εξετάσεων.
Η Βοηθητική Επιτροπή Διοργάνωσης των εξετάσεων απαρτίζεται από δέκα (10) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Ως μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. Η Επιτροπή, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 όπως ισχύει, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
ii. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης με έργο την προετοιμασία, διενέργεια και διοργάνωση των εξετάσεων, την προετοιμασία του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού στον χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., το χειρισμό των Η/Υ, την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και την εν γένει υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Η Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Ως μέλη της ορίζονται, από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Επιτροπή, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
iii. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίη-σης επάρκειας για κάθε ειδικότητα, έργο της οποίας είναι: (α) Η, κατά την προετοιμασία των εξετάσεων πιστοποίησης, εκπόνηση των Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα επαγγελματικά περιγράμματα. Οι ανωτέρω κατάλογοι Θεμάτων εξετάζονται/ ελέγχονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο αποφασίζει σχετικά και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών δύναται να προβαίνει σε αναθεώρηση και τροποποίηση των αντίστοιχων Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, ακολουθείται η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παρούσας υποπερίπτωσης.
(β) Η, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, παροχή, μέσω της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. διευκρινίσεων προς τους εξεταζόμενους και η παροχή οδηγιών για την αξιολόγηση των θεμάτων του Πρακτικού μέρους των εξετάσεων. Η ανωτέρω Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, για κάθε ειδικότητα, απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, τα οποία είναι εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων, και είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή επαγγελματίες με εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση, ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Η Επιτροπή, ως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ..
3. Οι επιτροπές – όργανα του άρθρου αυτού λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, με βάση τις γενικές αρχές περί συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 4.
Οργάνωση και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων.

1. Τα Εξεταστικά Κέντρα λειτουργούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ ή ΕΠΑ.Λ. ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπου αυτά δεν υπάρχουν, σε χώρους κατάλληλους για τη διενέργεια των εξετάσεων και επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ως Εξεταστικά Κέντρα του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων αυτών ορίζονται Εργαστηριακά Κέντρα των ανωτέρω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων/εκπαιδευτικών κέντρων, κατάλληλα εξοπλισμένα. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, δύναται ως Εξεταστικά Κέντρα να λειτουργούν χώροι κατάλληλοι για την διενέργεια των εξετάσεων, και επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
2. Τα Εξεταστικά Κέντρα διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και της γεωγραφικής τους κατανομής και των συγκοινωνιακών συνθηκών.
3. Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέλη της ομάδων Εξεταστικού Κέντρου με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου, κάθε μία από τις οποίες συγκροτείται με την ίδια ως άνω διαδικασία από τα ίδια όργανα και μπορεί να απαρτίζεται από:
α) Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου: Έχει ως έργο την επιμέλεια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων, την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ειδικότερα:
i. Τον συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (κατανομή επιτηρητών και εξεταστών Πρακτικού Μέρους στους χώρους διενέργειας των Εξετάσεων, εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων», την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).
ii. Την κατανομή των εξεταζομένων στους χώρους διενέργειας του Θεωρητικού Μέρους και κατανομή των εξεταζομένων σε ομάδες στους χώρους διενέργειας των Εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων. iii. Την επιμέλεια για τη λήψη από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και την αναπαραγωγή του φύλλου Ερωτήσεων των εξετάσεων, τη γνωστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης των εξετάσεων και την υποβολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων των εξεταζομένων.
iv. Την επιβολή των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση πειθαρχικών κυρώσεων.
v. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στο Κέντρο Αξιολόγησης των Εντύπων των απαντήσεων του Θεωρητικού Μέρους και των Δελτίων εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων μετά την ολοκλήρωσή τους. vi. Την αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του παρουσιολογίου κατά την διεξαγωγή του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων.
vii. Την αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του Πρακτικού Αποτελεσμάτων των επιτυχόντων και αποτυχόντων μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων Πρακτικού Μέρους.
ix. Την σύνταξη και την υπογραφή όλων των εγγράφων διεξαγωγής των εξετάσεων του εξεταστικού κέντρου και την ενημέρωση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για κάθε σχετικό, με τις εξετάσεις, θέμα.
x. Τη χορήγηση στους εξεταζόμενους και στους συμ-μετέχοντες στις εξετάσεις (εξεταστές/επιτηρητές), εφόσον ζητηθεί από αυτούς, βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις (Υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, υπ’ αρ. 1).
xi. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών στο εξεταστικό κέντρο.
Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου ή εκπαιδευτικός επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ.
β) Γραμματέα Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται ένας (1) γραμματέας, όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους διακόσιους (200), δύο (2) γραμματείς όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των διακοσίων ενός (201) μέχρι και τετρακόσιοι (400) και τρείς γραμματείς (3), όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).
Έργο των Γραμματέων είναι η συνεπικουρία του έργου του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου και η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων των εξετάσεων του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους.
Ως Γραμματείς Εξεταστικού Κέντρου ορίζονται εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι β’ βάθμιας Εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
γ) Βοηθητικό προσωπικό Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους διακόσιους (200), δύο (2) άτομα όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των διακοσίων ενός (201) μέχρι και τετρακόσιοι (400) και τρία (3) άτομα όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).
Έργο του βοηθητικού προσωπικού είναι η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (ενδεικτικά, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων, υποβοήθηση σύνταξης καταλόγων κ.λπ.).
Ως βοηθητικό προσωπικό ορίζονται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Ι.Ε.Κ.
δ) Επιτηρητές Θεωρητικού Μέρους: Σε κάθε Εξετα-
στικό Κέντρο ορίζονται Επιτηρητές του Θεωρητικού Μέρους με αναλογία ένας (1) επιτηρητής για κάθε δέκα πέντε (15) εξεταζόμενους.
Έργο των επιτηρητών είναι ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων του Θεωρητικού Μέρους (με βάση το Δελτίο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου), η καταγραφή των απόντων, η διανομή των θεμάτων και η παροχή οδηγιών για ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των εξεταζομένων και για τους όρους των εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, η επιβολή της τάξης στο χώρο των εξετάσεων που επιτηρούν και, εφόσον απαιτηθεί, η υπογραφή Πρακτικού Πειθαρχικού Παραπτώματος, μαζί με την υπογραφή του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου και η παραλαβή των εντύπων των απαντήσεων από τους εξεταζόμενους.
Ως Επιτηρητές ορίζονται ενταγμένοι στο ΥποΜητρώο Βαθμολογητών/Αναβαθμολογητών- Εξεταστών- Επιτηρητών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ.
ε) Εξεταστές Πρακτικού Μέρους: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζονται τρεις (3) εξεταστές Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων ανά ομάδα υποψηφίων, οι οποίοι διενεργούν τις εξετάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου. Παράλληλα, οι εξεταστές του Πρακτικού Μέρους είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων (με βάση το Δελτίο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου) και την παράδοση των Δελτίων Εξέτασης Πρακτικού Μέρους στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.
Εφόσον υποβληθούν αιτήσεις «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης, οι εξεταστές Πρακτικού Μέρους διενεργούν, κατά περίπτωση, και την προφορική εξέταση του Πρακτικού Μέρους των «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων.
Ως Εξεταστές Πρακτικού Μέρους ορίζονται ενταγμένοι στο ΥποΜητρώο Βαθμολογητών/αναβαθμολογητών – Εξεταστών- Επιτηρητών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή επαγγελματίες με εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα.
στ) Εξεταστές Προφορικής Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: Εφόσον υποβληθούν αιτήσεις «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης, ορίζεται ένας (1) εξεταστής για την ειδικότητα Κομμωτών – Κουρέων και ένας (1) εξεταστής για την ειδικότητα Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών, οι οποίοι αναλαμβάνουν αποκλειστικά το έργο της ανάγνωσης των θεμάτων στον εξεταζόμενο και της σημείωσης στο ειδικό έντυπο απαντήσεων των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους της απάντησης που ο εξεταζόμενος επιλέγει ως σωστή.
Ως Εξεταστές Προφορικής Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων» ορίζονται ενταγμένοι στο ΥποΜητρώο Βαθμολογητών/αναβαθμολογητών – Εξεταστών- Επιτηρητών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ.
4. Η ομάδα Εξεταστικού Κέντρου λειτουργεί εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, με βάση τις γενικές αρχές περί συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 5.
Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Αξιολόγησης του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.

1. Τα Κέντρα Αξιολόγησης λειτουργούν στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Λ. ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπου αυτά δεν υπάρχουν, σε χώρους κατάλληλους, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός και η έδρα των Κέντρων Αξιολόγησης των εξεταζομένων στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων.
2. Σε κάθε Κέντρο Αξιολόγησης, για την υποβοήθη-ση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, ορίζονται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., μέλη της ομάδων Κέντρων Αξιολόγησης με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου, κάθε μία από τις οποίες συγκροτείται με την ίδια ως άνω διαδικασία από τα ίδια όργανα και μπορεί να απαρτίζεται από:
α) Υπεύθυνο Κέντρου Αξιολόγησης, ο οποίος έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών αξιολόγησης των εντύπων των απαντήσεων των εξεταζομένων και μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων του Κέντρου Αξιολόγησης, ενημερώνει για κάθε σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου θέμα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συντάσσει συγκεντρωτικό Πίνακα Αποτελεσμάτων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων και εν γένει μεριμνά για την καλή λειτουργία του Κέντρου.
Ως Υπεύθυνος Κέντρου Αξιολόγησης ορίζεται εκπαιδευτής μη τυπικής εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία ενταγμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου ή εκπαιδευτικός επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ. ή υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) Γραμματέα/εις του Κέντρου Αξιολόγησης: Σε κάθε Κέντρο Αξιολόγησης μπορεί να ορίζεται ένας (1) γραμματέας, όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους τετρακόσιους (400), δύο (2) γραμματείς όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).
Έργο των Γραμματέων είναι η συνεπικουρία του Υπευθύνου του Κέντρου Αξιολόγησης και η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Ως Γραμματείς Κέντρου Αξιολόγησης ορίζονται ενταγμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών – Επιτηρητών – Ελεγκτών Επιθεωρητών – Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
γ) Αξιολογητές του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων
των εξεταζομένων στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων: Κάθε φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων αξιολογείται από ένα αξιολογητή. Σε κάθε Κέντρο Αξιολόγησης ορίζονται ως αξιολογητές των φύλλων Ερωτήσεων/Απαντήσεων των εξεταζομένων στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων, ενταγμένοι στο ΥποΜητρώο Βαθμολογητών/ αναβαθμολογητών – Εξεταστών- Επιτηρητών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση ή επαγγελματίες με εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα ή ειδίκευση. Ο αριθμός των αξιολογητών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εξεταζομένων Θεωρητικού Μέρους.

Άρθρο 6.
Κωλύματα Εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων», Επιτηρητών και Εξεταστών του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων.

1. Οι Εξεταστές «Φυσικώς Αδυνάτων», οι Επιτηρητές και οι Εξεταστές του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε Εξετάσεις, εάν και όταν διαπιστώσουν ότι έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο και υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου με υπογεγραμμένη από τους ίδιους Υπεύθυνη Δήλωση πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

Άρθρο 7.
Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών.

1. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ορίζεται για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Διακόσια πενήντα (250, 00) ευρώ.
Μέλος: Διακόσια (200,00) ευρώ έκαστος.
Γραμματέας: Εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
2. Οι αποζημιώσεις των λοιπών συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων ορίζονται ως ακολούθως:
i. Μέλος Βοηθητικής Επιτροπής Διοργάνωσης των εξετάσεων: Είκοσι (20,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα.
ii. Μέλος Επιτροπής Τεχνικής Υποστήριξης: Είκοσι (20,00) ευρώ έκαστο για κάθε ημέρα απασχόλησης, και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα. iii. Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων:
(α) κατά την προετοιμασία των εξετάσεων για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση των Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων ανά εξεταζόμενη ειδικότητα ή ειδίκευση: Δύο (2,00) ευρώ έκαστος για κάθε μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου Θεωρητικού Μέρους με την ενδεικτική της απάντηση και είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε εργασία ή άσκηση Πρακτικού μέρους με τα κριτήρια με βάση τα οποία θεωρείται επιτυχής η εκτέλεση των εργασιών ή ασκήσεων αυτών, όχι όμως πέραν του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €), ανά έτος, υπολογιζομένου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, όπου απαιτείται.
(β) κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σαράντα (40,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα.
iv. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Διακόσια (200,00) ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων.
v. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων.
vi. Βοηθητικό προσωπικό: Είκοσι (20,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα.
vii. Επιτηρητής: Είκοσι (20,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι δέκα (10) ημέρες ανά μήνα.
viii. Εξεταστής Πρακτικού Μέρους: Πενήντα (50,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και υπό την προϋπόθεση εξέτασης τουλάχιστον δύο ομάδων εξεταζομένων και μέχρι τέσσερις (4) ημέρες ανά μήνα.
ix. Εξεταστής Προφορικής Εξέτασης Θεωρητικού Μέρους «Φυσικώς Αδυνάτων»: Σαράντα (40,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα.
x. Υπεύθυνος Κέντρου Αξιολόγησης: Διακόσια (200,00) ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων.
xi. Γραμματέας Κέντρου Αξιολόγησης: Εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων. xii. Αξιολογητής Κέντρου Αξιολόγησης: Δύο (2,00) ευρώ έκαστος για κάθε έντυπο απαντήσεων των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους και μέχρι εκατό (100) έντυπα απαντήσεων.
xiii. Ελεγκτής τήρησης της διαδικασίας και διασφάλισης της ποιότητας των εξετάσεων Πιστοποίησης: Σαράντα (40,00) ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι πέντε (5) ημέρες ανά μήνα.
3. Σε περίπτωση συμμετοχής για μικρότερο αριθμό ημερών, οι ανωτέρω αποζημιώσεις περικόπτονται ανάλογα.
4. Στις ανωτέρω αποζημιώσεις συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., όπου απαιτείται, καθώς και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
5. Η καταβολή των αποζημιώσεων αυτών τελεί υπό τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 64, του ν. 4653/2020.

Άρθρο 8.
Εξέταστρα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

1. Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Κομμωτών – Κουρέων και στις εξετάσεις πιστοποίησης Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών καθορίζονται στο ποσό των 150,00 ευρώ ανά ειδικότητα και για τα δύο μέρη των εξετάσεων (Θεωρητικό και πρακτικό), τα οποία καταβάλλονται από τον υποψήφιο επ’ ονόματί του σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση των εξετάσεων.
2. Υποψήφιος που απέτυχε στο ένα από τα δύο μέρη των εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους) δύναται να επαναλαμβάνει την εξέταση στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο μόνο κατά το μέρος στο οποίο απέτυχε και υποχρεούται να καταβάλει στην περίπτωση αυτή εκ νέου τα αναλογούντα εξέταστρα (Θεωρητικού ή Πρακτικού Μέρους).
3. Τα εξέταστρα των εξετάσεων πιστοποίησης Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
4. Τα εξέταστρα μπορεί να μεταφέρονται στις αμέσως επόμενες εξετάσεις μετά από αίτησή του και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου, το οποίο εμπόδισε τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις και αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία περάτωσης των εξετάσεων στις οποίες είχε δηλώσει συμμετοχή. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται και τα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι εί-ναι στρατευμένοι, δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, τα εξέταστρα μπορεί να μεταφέρονται στις αμέσως επόμενες εξετάσεις μετά από αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην αίτηση τους επισυνάπτεται βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία περάτωσης των εξετάσεων στις οποίες είχε δηλώσει συμμετοχή. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται και τα καταβληθέντα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
6. Για όσους εκ παραδρομής υπέβαλαν αίτημα και δι-καιολογητικά συμμετοχής, καθώς και εξέταστρα, και δεν δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών ποδιών, δεν δικαιούνται επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ –
ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ.

Άρθρο 9.
Προκήρυξη και προγραμματισμός Εξετάσεων.

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ανακοινώνεται, κάθε φορά η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών και σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
2. Στην ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων ανα-φέρονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σχετική με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων.

Άρθρο 10.
Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4184/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ` της παρ. 2 και της περ. γ΄ της παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου ως ισχύει, έχουν,
α) απόφοιτοι των Κ.Δ.Β.Μ., οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) επιπέδου ένα (1) ή επιπέδου δύο (2) ή μέχρι τις 12-11-2012 σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών, συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από την αποφοίτησή τους,
β) εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών – ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. υποψηφίους απαιτεί-ται επιπλέον να διαθέτουν αποδεικτικό ισχύουσας άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.
3. Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστο-ποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, καταβάλλουν τα απαιτούμενα εξέταστρα και υποβάλλουν στην αντίστοιχη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αίτηση συμμετοχής, με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση έναρξης διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης στην οποία δηλώνουν, επίσης, ότι αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους για τις ανάγκες και αποκλειστικά στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων καθώς και για, τυχόν, περαιτέρω στατιστική επεξεργασία αυτών. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή:
i. Ακριβές αντίγραφο Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριώνποδιών διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από το αντίστοιχο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα ή Επιπέδου Δύο, ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ii. Έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αντίστοιχων αντιγράφων αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου.
iii. Οι εμπειροτεχνίτες, έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω έως τις 31.12.2017, με την προσκόμιση, επιπροσθέτως, αντίστοιχων αντιγράφων αποδεικτικών στοιχείων ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών-ποδιών ή πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
iv. Αντίγραφο των δύο (2) όψεων του ατομικού δελτίου αστυνομικής ή της στρατιωτικής τους ταυτότητας κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ελλείψει ταυτότητας του ισχύοντος διαβατηρίου τους.
v. Αποδεικτικό ισχύουσας άδειας παραμονής στην Ελλάδα.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια.
4. Η πληρότητα των στοιχείων της υποβληθείσας αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Στην περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπώς ή λανθασμένα συμπληρωμένη ή τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, όπως ορίζονται στις παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες ειδοποιούνται να προβούν στη διόρθωση ή στη συμπλήρωση τμημάτων ή και του συνόλου της αίτησης και στην ορθή επανυποβολή της σε χρονική προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
6. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η υποβληθείσα αίτηση χαρακτηρίζεται «πλήρης», εφόσον ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή «μη πλήρης», στην περίπτωση κατά την οποία μετά την εκπνοή των προθεσμιών που έχουν τεθεί δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή δεν έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
7. Εάν η αίτηση χαρακτηρισθεί ως «μη πλήρης» ο υποψήφιος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις, τα δε καταβληθέντα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, ανακοινώνεται ο πίνακας των υποψηφίων που δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή και Τεχνιτών περιποίησης χεριών-ποδιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 11.
«Φυσικώς αδύνατοι» υποψήφιοι.

1. Στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» ανήκουν οι υποψήφιοι που:
α) Η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας, δυσορθογραφίας). β) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
2. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην παρ. 1α του παρό-ντος άρθρου προσκομίζουν γνωμάτευση από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.) άλλων Υπουργείων. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές. Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην παρ. 1.β του παρόντος άρθρου επισυνάπτουν μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά τους γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας από την οποία προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.
3. Οι ανωτέρω υποψήφιοι του παρόντος άρθρου, εξετάζονται στο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων προφορικά.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους στα οποία εξετάζονται «Φυσικώς Αδύνατοι».
5. Ο ορισμένος εξεταστής προφορικής εξέτασης Θεω-ρητικού Μέρους αναλαμβάνει να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του εξεταζομένου στο ειδικό έντυπο απαντήσεων των εξετάσεων Θεωρητικού Μέρους και στη συνέχεια να αναγνώσει κάθε ερώτηση στον εξεταζόμενο και να σημειώσει την απάντηση που ο εξεταζόμενος επιλέγει ως σωστή.
6. Στο ως άνω ειδικό έντυπο απαντήσεων των εξετά-σεων Θεωρητικού Μέρους κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται από του Εξεταστές ο τρόπος εξέτασής του, και υπογράφεται από τον Εξεταστή και τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου.

Άρθρο 12.
Διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων.

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών διακρίνονται σε εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους και σε Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους. Οι εξετάσεις διεξάγονται με θέματα που αντλούνται από ισχύοντα Κατάλογο Θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχο Κατάλογο Θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, οι οποίοι συντάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης.
2. Ο ισχύον Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και ο Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, χωρίς τις υποδείξεις των ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους και χωρίς τα κριτήρια με βάση τα οποία θεωρείται επιτυχής η εκτέλεση των εργασιών ή ασκήσεων του Πρακτικού Μέρους που περιλαμβάνονται σε αυτούς, αναρτώνται πριν από τη διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων.
3. Στο Θεωρητικό και πρακτικό Μέρος των εξετάσεων επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στο αντικείμενο εργασίας του Κομμωτή – Κουρέα ή αντίστοιχα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών.
4. Υποψήφιος που απέτυχε στο ένα από τα δύο ή και στα δύο μέρη των εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό ή πρακτικό Μέρος) θεωρείται «αποτυχών» και δύναται να συμμετάσχει στην επόμενη εξεταστική περίοδο, υποβάλλοντας νέα αίτηση συμμετοχής με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης και να καταβάλει εκ νέου τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης εξέταστρα.

Άρθρο 13.
Κατάλογος Θεμάτων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων.

1. Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών καταρτίζεται, υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της περ. (iii) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης και εξετάζονται/ ελέγχονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο αποφασίζει σχετικά και ακολούθως αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ως βάση για την κατάρτιση των ανωτέρω Καταλόγων λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα Κομμωτή – Κουρέα και Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών – Ποδιών.
2. Ο Κατάλογος Θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών περιλαμβάνει ερωτήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, οι οποίες επιδέχονται απαντήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης), οπότε απαιτείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει τη σωστή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ τους ή να διατάξει διάφορα στοιχεία κ.λπ. Για κάθε ερώτηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την απάντηση της και η σωστή απάντηση, η οποία δεν δημοσιοποιείται.
3. Ο Κατάλογος Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων περιλαμβάνει πρακτικές εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, τις οποίες ο εξεταζόμενος πρέπει να εκτελέσει ακολουθώντας προκαθορισμένες οδηγίες, υποδείξεις, τεχνικές προδιαγραφές ή σχέδια.
Για κάθε εργασία ή εργαστηριακή άσκηση προσδιορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεσή της και τα κριτήρια με βάση τα οποία η εκτέλεση αυτή θεωρείται επιτυχής, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

 
Άρθρο 14.
Εξετάσεις Θεωρητικού Μέρους.

1. Στην εξέταση του Θεωρητικού Μέρους των εξετά-σεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες προέρχονται από τον Κατάλογο Θεμάτων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών.
2. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με κλήρωση. Η κλήρωση διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων μεταξύ των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιοποιημένο Κατάλογο Θεμάτων Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και, αντίστοιχα, Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών.
3. Ο αριθμός των ερωτήσεων που κληρώνονται και στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι εξεταζόμενοι, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες για την ανταπόκριση στο αντικείμενο εργασίας του Κομμωτή – Κουρέα και αντίστοιχα του Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών – Ποδιών, ο διαθέσιμος χρόνος για την απάντηση τους, η βαθμολογία κάθε σωστής απάντησης καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία, που καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο χαρακτηρισμό του εξεταζόμενου ως «επιτυχόντα» στο Θεωρητικό Μέρος των Εξετάσεων καθορίζονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.
4. Μετά την κλήρωση των ερωτήσεων, διαμορφώνεται το φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 2), στο οποίο αναγράφεται ο διαθέσιμος χρόνος για την απάντηση τους, η βαθμολογία σωστής απάντησης κάθε ερώτησης, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία προκειμένου ο εξεταζόμενος να κριθεί «Επιτυχών» σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Το φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της, με ευθύνη και δαπάνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανέμεται στους εξεταζόμενους από τους Επιτηρητές.
5. Μετά τη διαμόρφωση του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων συντάσσεται από την αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων το υπόδειγμα των ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις των εξετάσεων, το οποίο εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Το υπόδειγμα των σωστών απαντήσεων, αποστέλλεται μετά την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων στα Κέντρα Αξιολόγησης με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.
6. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων και την διανομή του σε όλους τους εξεταζόμενους και ενημερώνει την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των Εξετάσεων.
7. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλει-στικά στο ορισμένο γι` αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από τους εξεταζόμενους γίνεται με στυλό χρώματος μπλε. Διορθώσεις ή αποξέσεις που έγιναν από τον εξεταζόμενο στα φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από τους Επιτηρητές του Εξεταστικού Κέντρου με σχετική σημείωση.
8. Ο εξεταζόμενος που ολοκληρώνει τις απαντήσεις του επί των ερωτήσεων και πριν εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων προσέρχεται στους Επιτηρητές και παραδίδει το φύλλο Ερωτήσεων/Απαντήσεων. Οι Επιτηρητές ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτουν τα προσωπικά του στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο και υπογράφουν την παραλαβή του στην προβλεπόμενη στο έντυπο αυτό θέση. Μετά το πέρας της εξέτασης, οι Επιτηρητές παραδίνουν στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου τα φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων των εξεταζομένων και τον κατάλογο με τα ονόματα των παρόντων και απόντων στις εξετάσεις.
9. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων Θεωρητι-κού Μέρους αποστέλλονται από τα Εξεταστικά Κέντρα στα Κέντρα Αξιολόγησης του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, τα οποία έχουν οριστεί μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων των συμμετασχόντων στις εξετάσεις του Θεωρητικού Μέρους με ασφαλή τρόπο. Η δαπάνη της αποστολής αυτής καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Αξιολόγησης παραλαμβάνει και υπογράφει την παραλαβή τους, αφού ελέγξει τον αριθμό των φύλλων Ερωτήσεων/ Απαντήσεων.

Άρθρο 15.
Διακίνηση και αξιολόγηση του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.

1. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Αξιολόγησης κατανέμει τα φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων των εξεταζόμενων και τα παραδίδει στους αξιολογητές μαζί με το εγκεκριμένο από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. υπόδειγμα απαντήσεων των ερωτήσεων που τέθηκαν στις εξετάσεις. Κάθε αξιολογητής, με βάση το υπόδειγμα αυτό, αξιολογεί τις απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, με στυλό χρώματος κόκκινου, σημειώνοντας δίπλα σε κάθε απάντηση την αντίστοιχη βαθμολογία της. Αφού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των ερωτήσεων, ο αξιολογητής αθροίζει τους βαθμούς των απαντήσεων, συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο με την τελική βαθμολογία που υπάρχει στο τέλος του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων, με την ένδειξη «επιτυχών/ ούσα» ή την ένδειξη «αποτυχών/ούσα» και το υπογράφει.
2. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Αξιολόγησης σε χρονικό διάστημα όχι πέραν των τριάντα (10) εργασίμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, συγκεντρώνει τα φύλλα αξιολόγησης όλων των υποψηφίων και παράλληλα συντάσσει τον πλήρη κατάλογο με τα αποτελέσματα του Θεωρητικού Μέρους.
3. Τα φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων κάθε εξεταστικής περιόδου φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για ένα (1) έτος, από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Με την παρέλευση του ενός (1) έτους τα φύλλα Ερωτήσεων/Απαντήσεων καταστρέφονται/προωθούνται για ανακύκλωση από Τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από υπαλλήλους του Οργανισμού, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
4. Όσοι από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις επιθυ-μούν να λάβουν γνώση του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων τους, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποι τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων τους. Η επίδειξη της φωτοτυπίας γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ή του διαβατηρίου του.
Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων του και να κρατήσει εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων από τον ενδιαφερόμενο. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της φωτοτυπίας του φύλλου Ερωτήσεων/ Απαντήσεων ή μέρους του.
Καθ` όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας. Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ότι έλαβε γνώση του φύλλου Ερωτήσεων/Απαντήσεων του τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Άρθρο 16.
Εξετάσεις Πρακτικού Μέρους.

1. Στην εξέταση του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών ποδιών, οι εξεταζόμενοι καλούνται να εκτελέσουν μια ή περισσότερες εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις, οι οποίες προέρχονται από τον Κατάλογο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών.
2. Οι εργασίες ή οι εργαστηριακές ασκήσεις αυτές επι-λέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με κλήρωση. Η κλήρωση διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων μεταξύ των εργασιών ή εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιοποιημένο Κατάλογο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών.
3. Ο αριθμός των εργασιών ή των εργαστηριακών ασκήσεων που κληρώνονται και τις οποίες θα κληθούν να εκτελέσουν οι εξεταζόμενοι, ώστε να καλύπτονται οι απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες για την ανταπόκριση στο αντικείμενο εργασίας του Κομμωτή – Κουρέα και, αντίστοιχα, του Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών – Ποδιών, η βαθμολογία επιτυχούς εκτέλεσης κάθε εργασίας ή εργαστηριακής άσκησης, καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία που καθορίζει την επιτυχία και οδηγεί στο χαρακτηρισμό του εξεταζόμενου ως επιτυχόντα στο πρακτικό Μέρος των εξετάσεων καθορίζονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.
4. Μετά την κλήρωση των θεμάτων διαμορφώνεται το φύλλο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 3), στο οποίο αναγράφονται με σαφήνεια οι εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις και οι απαιτούμενες για την εκτέλεση τους οδηγίες ή υποδείξεις, ο διαθέσιμος για την εκτέλεση τους χρόνος, η βαθμολογία επιτυχούς εκτέλεσης κάθε εργασίας ή εργαστηριακής άσκησης καθώς και η ελάχιστη βαθμολογία προκειμένου ο εξεταζόμενος να κριθεί ως επιτυχών σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Το φύλλο Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων εγκρίνεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της, τρόπο.
5. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή και τη διανομή, αποκλειστικά στους Εξεταστές Πρακτικού Μέρους, του φύλλου των εργασιών ή εργαστηριακών ασκήσεων των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους και του συνημμένου εγγράφου της ανωτέρω παρ. 5.
6. Οι εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών διενεργούνται αμέσως μετά τη λήξη των Εξετάσεων του αντίστοιχου Θεωρητικού Μέρους σε επιλεγμένους κατά περίπτωση χώρους των Εξεταστικών Κέντρων, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
7. Το πρόγραμμα των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους συντάσσεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου με βάση τον αριθμό των υποψηφίων εξεταζομένων σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο και τον διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο και εξοπλισμό.
8. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση στο ορισμένο γι` αυτούς Εξεταστικό Κέντρο του Πρακτικού Μέρους με βάση το πρόγραμμα των Εξετάσεων κατανεμημένοι σε ομάδες των οκτώ (8) ατόμων, με βάση τον διαθέσιμο εργαστηριακό χώρο και εξοπλισμό.
9. Κάθε ομάδα εξεταζομένων εκτελεί τις εργασίες ή τις εργαστηριακές ασκήσεις του φύλλου Θεμάτων του Πρακτικού Μέρους ακολουθώντας τις προκαθορισμένες οδηγίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Εξεταστών. Οι Εξεταστές, καθένας χωριστά, βαθμολογούν την εκτέλεση κάθε εργασίας ή εργαστηριακής άσκησης του φύλλου Θεμάτων κάθε εξεταζόμενου μετά την ολοκλήρωση της, με βάση τα εγκριμένα από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., κριτήρια και καταγράφουν τη βαθμολογία τους στα αντίστοιχα πεδία του Δελτίου Εξέτασης και Αξιολόγησης του Πρακτικού Μέρους (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 4)υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με
αριθμό 4)
Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης κάθε εξεταζόμενου, κάθε εξεταστής αθροίζει τους βαθμούς των εργασιών ή ασκήσεων και με βάση την ελάχιστη βαθμολογία, που καθορίζει την επιτυχία χαρακτηρίζει κάθε εξεταζόμενο ως «επιτυχόντα» ή «αποτυχόντα», συμπληρώνοντας στο αντίστοιχο πεδίο την τελική βαθμολογία και υπογράφει το Δελτίο Εξέτασης Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων. Αφού ολοκληρώσουν την αξιολόγηση των ερωτήσεων, οι αξιολογητές αθροίζουν τους βαθμούς των απαντήσεων, συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο με στο τέλος του Δελτίου Εξέτασης και Αξιολόγησης και υπογράφουν.
10. Ο Γραμματέας του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει το κατάλογο με τα αποτελέσματα του Πρακτικού Μέρους.
11. Ο Υπεύθυνος του εξεταστικού Κέντρου αποστέλλει στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα Δελτία Εξέτασης του Πρακτικού Μέρους και τον πλήρη κατάλογο αποτελεσμάτων κατά αναλογία με το Θεωρητικό Μέρος σε διάστημα όχι πέραν των τριάντα (10) εργασίμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Άρθρο 17.
Πειθαρχία εξεταζομένων.

1. Οι εξεταζόμενοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες, τις υποδείξεις και τις συστάσεις του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου, των Επιτηρητών και των Εξεταστών, καθ΄όλη την διάρκεια των εξετάσεων, Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους.
2. Ο εξεταζόμενος που, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι δυνατόν να αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία του Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και να βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0), με απόφαση του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου, ύστερα από ενημέρωση των οικείων επιτηρητών.
3. Ο εξεταζόμενος που, κατά τη διενέργεια του Θεω-ρητικού Μέρους αποκλείεται, σύμφωνα με τη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, από τις εξετάσεις, υποχρεώνεται, να παραδώσει αμέσως το φύλλο Ερωτήσεων και Απαντήσεων Θεωρητικού Μέρους (αφού αναγραφεί σε αυτό ο βαθμός «μηδέν»), και απομακρύνεται χωρίς καθυστέρηση από την αίθουσα των εξετάσεων από τους Επιτηρητές του Θεωρητικού Μέρους σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και αποκλείεται στη συνέχεια από τις εξετάσεις του Πρακτικού Μέρους.
4. Ο εξεταζόμενος που αποκλείεται, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 2, κατά τον χρόνο διενέργειας του Πρακτικού μέρους των εξετάσεων, απομακρύνεται χωρίς καθυστέρηση από το χώρο των εξετάσεων του Πρακτικού Μέρους από τους Εξεταστές σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου, (αφού αναγραφεί στο έντυπο αξιολόγησης Πρακτικού Μέρους ο βαθμός «μηδέν»).
5. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετι-κές με το εξεταζόμενο Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μέρους, αφού κληθεί από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου σε απολογία και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0). Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι δυνατό, επισυνάπτονται στο έντυπο απαντήσεων.
6. Πειθαρχικά παραπτώματα που βαθμολογούνται, επίσης, με βαθμό μηδέν (0) αποτελούν ενδεικτικά η χρήση άλλου χρώματος στυλό εκτός του προβλεπόμενου μπλε, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μαρτυρά την ταυτότητα του εξεταζόμενου εκτός του προβλεπόμενου χώρου του φύλλου Ερωτήσεων Απαντήσεων, καθώς και η αναγραφή οποιουδήποτε κειμένου ή σχολίου ή σχεδίου δεν αφορά στην απάντηση των υπό εξέταση θεμάτων.
7. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο έντυπο απαντήσεων και σημειώνει τον βαθμό μηδέν (0) στο ειδικό πλαίσιο του αξιολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από το βαθμό υπογράφουν ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου και ο/οι Επιτηρητής/ές της οικείας αίθουσας ή οι Εξεταστές Πρακτικού Μέρους.
8. Τα, ως άνω, φύλλα Ερωτήσεων Απαντήσεων με το χαρακτηρισμό «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ» αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου στο οικείο Κέντρο Αξιολόγησης ξεχωριστά, προκειμένου να καταχωριστεί η σχετική βαθμολογία.

Άρθρο 18.
Διασφάλιση Ποιότητας των εξετάσεων.

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών ποδιών μπορεί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια τους επιτόπιοι έλεγχοι των Εξεταστικών Κέντρων και των Κέντρων Αξιολόγησης, δειγματοληπτικά και σε ποσοστό επί του συνόλου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποια-δήποτε ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των εντύπων των απαντήσεων των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους από δύο (2) Ελεγκτές, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο άλλος είναι ενταγμένος στο Μητρώο Αξιολογητών Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Ελεγκτές ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
3. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξαιρεθούν του ελέγχου εάν διαπιστώσουν ότι συνδέονται με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού με τους διενεργούντες τις εξετάσεις στο Εξεταστικό Κέντρο ή τις αξιολογήσεις στο Κέντρο Αξιολόγησης, στο οποίο διενεργούν τον έλεγχο.
4. Οι Ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι Ελεγκτές, ανάλογα με το Κέντρο που ελέγχουν, συμπληρώνουν και αντίστοιχο Έντυπο Ελέγχου (υποδείγματα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμούς 4α και 4β).
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε πα-ρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συμπληρώνοντας και το σχετικό Έντυπο Ελέγχου, το οποίο υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
6. Εάν η παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και στις Οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αφορά στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων και εφόσον η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων, η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Έντυπο Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης, προτείνει, μετά από επικοινωνία με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ, με σειρά βαρύτητας τα εξής:
6.1. Την αποστολή έγγραφων συστάσεων προς το πρόσωπο που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για τη συμμόρφωσή του στη συνέχεια, κατά την ημέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων.
6.2. Την άμεση αντικατάσταση του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από το υπόλοιπο διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ίδιας ημέρας και, λόγω του κατεπείγοντος, την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο μέλος της ομάδας Εξεταστικού Κέντρου.
6.3. Την άμεση αντικατάσταση του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο μέλος της ομάδας Εξεταστικού Κέντρου για το υπόλοιπο της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης ημέρας αλλά και τον αποκλεισμό του από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον και την μη καταβολή της σχετικής αποζημίωσής του.
6.4. Τη διακοπή της συνέχισης των εξετάσεων κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων και την εισήγηση για την επανάληψη μέρους ή του συνόλου των εξετάσεων του Θεωρητικού ή του Πρακτικού μέρους, όπου αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Πιστοποίησης. 6.5. Τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου θεωρεί πρόσφορο για τη διασφάλιση των διενεργούμενων Εξετάσεων Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
7. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. πριν λάβει τη σχετική, στην εκ των ως άνω περ. 6.3. του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τον αποκλεισμό εφεξής από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης, απόφαση ζητά την προηγούμενη έγγραφη παροχή εξηγήσεων του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
8 Σε περίπτωση που από τον, ως άνω, έλεγχο προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από όργανα που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών της παρούσας απόφασης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διαβιβάζει το σύνολο του φακέλου αρμοδίως.

Άρθρο 19.
Επικύρωση και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε έλεγχο πληρότητας και ορθής συμπλήρωσης των αξιολογήσεων του Θεωρητικού και του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων.
2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, καταρτί-ζει πίνακα τελικών αποτελεσμάτων ως εξής:
Ως «Επιτυχών/ούσα» στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης χαρακτηρίζεται ο υποψήφιος που έχει αξιολογηθεί ως επιτυχών και στα δύο μέρη των εξετάσεων και ο τελικός βαθμός του οποίου προκύπτει από τον μέσο όρο των αντιστοίχων βαθμών Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, σε κλίμακα ακέραιων αριθμών από 10 έως 20. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι ≥0,5 ή στον προηγούμενο εάν είναι < 0,5).
3. Τα τελικά αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίη-σης Κομμωτών – Κουρέων και, αντίστοιχα, Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. επικυρώνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 20.
Βεβαίωση Επάρκειας.

1. Στους επιτυχόντες (και στους δύο τύπους εξετάσεων, Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους) χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, Βεβαίωση Επάρκειας επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 2 και της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014, όπως ισχύει.
2. Η Βεβαίωση Επάρκειας εκδίδεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 5α) και υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού.
3. Μέχρι την πλήρη λειτουργία της ανωτέρω εφαρμογής ηλεκτρονικής χορήγησης Βεβαίωσης Επάρκειας των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών, δύναται να χορηγείται και εντύπως. 4. Η Βεβαίωση Επάρκειας εκδίδεται άπαξ και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο σε περίπτωση απώλειας. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται στον δικαιούχο, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., «αντίγραφο» το οποίο έχει την ισχύ πρωτοτύπου (υπόδειγμα επισυνάπτεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης με αριθμό 5β), ύστερα από αίτησή του, η οποία συνοδεύεται από δήλωση απώλειας στην αστυνομία.
5. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή μορφή αρχείο όλων των Βεβαιώσεων Επάρκειας που χορηγούνται μετά από τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών – ποδιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Υπόδειγμα βεβαίωσης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης.
2. Υπόδειγμα φύλλο Ερωτήσεων Απαντήσεων των εξε-τάσεων Θεωρητικού Μέρους.
3. Υπόδειγμα Δελτίου Εξέτασης και Αξιολόγησης του Πρακτικού Μέρους.
4α. Υπόδειγμα Εντύπου Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας των εξετάσεων
4β. Υπόδειγμα Εντύπου Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας της αξιολόγησης των εντύπων απαντήσεων του Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων.
5. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Επάρκειας.