Πως θα λειτουργούν οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθήνας έως 15-05-2020

Πως θα λειτουργούν οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθήνας έως 15-05-2020

Το πρόγραμμα προσέλευσης των συναλλασσομένων προς αποφυγή άσκοπης προσέλευσης στους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του Πρωτοδικείου αναφέρει:

Με βάση την ισχύουσα κοινή Υπουργική Απόφαση το Πρωτοδικείο Αθηνών βρίσκεται σε μερική αναστολή της λειτουργίας του μέχρι και την Παρασκευή 15/5/2020.

Γνωρίζοντας τις ανάγκες των συναλλασσομένων με την Υπηρεσία μας και σε συνδυασμό με το ότι επετράπη η κυκλοφορία από Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη προσέλευση στους χώρους του Πρωτοδικείου Αθηνών και για την προστασία της υγείας όλων μας, σας ενημερώνουμε ότι η προσέλευση θα γίνεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα ως εξής:

1. Τα πιστοποιητικά που είχαν προγραμματιστεί να χορηγηθούν από τα τμήματα του Πρωτοδικείου Αθηνών σε παρελθούσες ημερομηνίες παραλαβής (από 13-3-2020 έως 30-4-2020), θα χορηγηθούν αυστηρά στις ημερομηνίες που αναγράφονται για το κάθε τμήμα στο συνημμένο στην παρούσα πίνακα.

2. Δεν παραλαμβάνονται αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών όσο διαρκεί η αναστολή. Τα Πιστοποιητικά περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, περί προσβολής ή μη του κληρονομικού δικαιώματος και περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς εξυπηρετούνται με ηλεκτρονική κατάθεση και παραλαβή στο solon.gov.gr με χρήση των κωδικών taxisnet του κάθε ενδιαφερόμενου. Καταβάλλονται προσπάθειες μέχρι 15-5-2020 να υπάρξει η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης και των υπολοίπων πιστοποιητικών. Με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τις δυνατότητες αυτές.
3. Ειδικότερα όσον αφορά τα πιστοποιητικά αφερεγγυότητας δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις εταιρείες που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε φάση στους δημόσιους διαγωνισμούς, ακόμα και αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί προσωρινά ανάδοχος, γιατί εξυπηρετούνται με υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν ισχύ σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρα 41 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ τ. Α 84/13-4-2020).

4. Κατά το διάστημα της αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών έχουν δημοσιευθεί πλέον των 6.000 αποφάσεων πολιτικής διαδικασίας καθώς και πλέον των 2.500 Διαταγών Πληρωμής. Καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου η παραλαβή σκαναρισμένων αντιγράφων αποφάσεων ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων που επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου του πρωτοτύπου, να γίνεται από τους ενδιαφερόμενους πληρεξουσίους δικηγόρους μέσω του συστήματος solon.gov.gr πριν την 15-5-2020, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους των Αρχείων της Υπηρεσίας μας. Θα ακολουθήσει νεότερη αναλυτική ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

5. Επειδή κατά το διάστημα της αναστολής εργασιών του Πρωτοδικείου Αθηνών δεν ήταν δυνατή η επικύρωση εγγράφων με τη Σφραγίδα της Χάγης (apostille) και επειδή αναμένεται η προσέλευση υπερβολικά μεγάλου αριθμού πολιτών για την διεκπεραίωση της παραπάνω εργασίας, ενημερώνουμε ότι από 1/5/2020 θα υπάρχει επικοινωνία με το email:

[email protected]

προκειμένου να υποβληθεί αίτημα για ορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας από ταν κάθε ενδιαφερόμενο με ημερομηνία έναρξης την 18-5-2020.

Στα e-mail των ενδιαφερομένων θα πρέπει vα αναφέρεται ο αριθμός των εγγράφων προς επικύρωση.

Σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα θα πρέπει να αναφερθεί στα e-mail.

Σημειώνεται ότι η σειρά εξυπηρέτησης θα καθορίζεται από το χρόνο αποστολής του e-mail.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο dsa.gr

Πίνακας ημερομηνιών προσέλευσης για παραλαβή πιστοποιητικών κατά διαδικασία