Εκλογές 2019. Πως θα πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι γραμματείς

Εκλογές 2019. Πως θα πληρωθούν οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι γραμματείς

Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής της εκλογικής αποζημίωσης στους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους γραμματείς στις Ευρωεκλογέςδημοτικές και περιφερειακές εκλογές 2019
Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο (υπ’ αριθ. 37858/16.5.2019) αναφέρει τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ 35305/8.5.2019 (ΦΕΚ Β΄1562) αλλάζει ο τρόπος πληρωμής στους δικαιούχους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λ.π.

1. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΔΙΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥΣ)

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης είναι η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ αίτησης μέσω εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση ο τακτικός Δικαστικός Αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής που θα εκτελέσει χρέη τακτικού θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στο ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ των Γραμματέων των Εφορευτικών Επιτροπών και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή σας στην ορθή καταχώρηση των στοιχείων των γραμματέων και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί (ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ ) διότι σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων (ονοματεπώνυμο ή/και Α.Φ.Μ ) δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ο ΑΦΜ και το Επώνυμο πρέπει να ταυτίζονται με στοιχεία οποιουδήποτε φορολογικού εντύπου – εγγράφου του γραμματέα ή διερμηνέα.

(ΔΙΟΡΙΣΜΈΝΟΙ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ ΤΗΣ ΈΔΡΑΣ ΤΟΥΣ)

Επισημαίνουμε ότι οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στους οποίους προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση, ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία για τους γραμματείς της εφορευτικής επιτροπής του τμήματος αρμοδιότητάς τους καθώς και για τον διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί. Σε περίπτωση που ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης καταχωρήσει λανθασμένα το ονοματεπώνυμο ή το Α.Φ.Μ. του/των γραμματέα/ων δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Οι Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής (διορισμένοι εντός και εκτός Νομού) καλούνται να ολοκληρώσουν – οριστικοποιήσουν την εν λόγω ηλεκτρονική αίτηση το αργότερο μέχρι τις 14/6/2019.

2. ΕΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΑΡΧΉΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους είναι η συμπλήρωση των εντύπων των Παραρτημάτων Ι-ΙΙ της ΚΥΑ 35305/8.5.2019 (ΦΕΚ Β΄1562) από τους εφόρους και η αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ.

Το έντυπο του παραρτήματος Ι συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον έφορο σε δύο αντίτυπα και αφορά στις αντικαταστάσεις των τακτικών αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής από αναπληρωτές στην εκλογική περιφέρεια στην οποία έχει διοριστεί ο έφορος. Τα αντίτυπα σφραγίζονται και υπογράφονται από τον έφορο. Το ένα αποστέλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ. και το άλλο τηρείται σε αρχείο.

Το έντυπο της αίτησης του παραρτήματος ΙΙ συμπληρώνεται αποκλειστικά από τον έφορο. Η συμπλήρωση του εντύπου αφορά στις περιπτώσεις που ο έφορος κρίνει ότι ο αναπληρωτής έφορος ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος εκτέλεσε μερικώς τα καθήκοντά του και δικαιούται μέρος της αποζημίωσης.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πρόσωπα της αρμοδιότητας του οικείου εφόρου που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, τα έντυπα των παραρτημάτων Ι και ΙΙ συμπληρώνονται με την λέξη «ΟΥΔΕΝ» και αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. ΥΠ.ΟΙΚ.

3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ/ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι γραμματείς της εφορευτικής επιτροπής καθώς και οι διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για την καταβολή της αποζημίωσης συμπληρώνουν το ΙΒΑΝ μέσω της εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet.

Προαπαιτούμενο είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος του τμήματος αρμοδιότητας τους να έχει υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και να τους έχει συμπεριλάβει.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν σχετικές πληροφορίες και οδηγίες συμπλήρωσης στο site του Υπουργείο Εσωτερικών www.ypes.gr καθώς και στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr

Β. Σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α. η εκλογική αποζημίωση:

i) των δικαστικών αντιπροσώπων και των αναπληρωτών αυτών που δικαιούνται προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 και

ii) των αναπληρωτών δικαστικών αντιπροσώπων, που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς, και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον έφορο τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι καταβάλλεται από οποιοδήποτε τοπικό υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς το αργότερο μέχρι και την 7η Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή.

Πέραν της ημερομηνίας αυτής η Τράπεζα δεν θα έχει δυνατότητα πληρωμής και η αποζημίωση θα καταβάλλεται, σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Για την είσπραξη των αποζημιώσεων από την Τράπεζα Πειραιώς, οι δικαιούχοι απαιτείται να επιδείξουν το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και να καταθέσουν στην Τράπεζα τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

i) οι δικαστικοί αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές αυτών που δικαιούνται προκαταβολής αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων (του άρθρου 5)

α) Πρωτότυπο έντυπο διορισμού ή “ακριβές αντίγραφο εκ του ηλεκτρονικού πρωτοτύπου”, ως δικαιολογητικό πληρωμής για την Τράπεζα, φροντίζοντας να κρατήσουν και οι ίδιοι ένα ακριβές αντίγραφο αυτού. Ο υπάλληλος της Τράπεζας, που θα κρατήσει το ανωτέρω δικαιολογητικό πληρωμής, θα επιστρέψει στον δικαιούχο φωτοαντίγραφο του σφραγισμένο από την Τράπεζα και αρμοδίως υπογεγραμμένο. Το εν λόγω φωτοαντίγραφο θα προσκομιστεί από το δικαιούχο στην Τράπεζα για την καταβολή επόμενης αποζημίωσης (Β’ Κυριακή), οπότε και αυτό θα κρατηθεί από την Τράπεζα ως δικαιολογητικό πληρωμής και δε θα δοθεί άλλο φωτοαντίγραφο αυτού στο δικαιούχο. (Για την διευκόλυνσή και την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλείσθε όπως προσκομίζετε στην Τράπεζα φωτοτυπία του πρωτότυπου έντυπου διορισμού)

β) Πρωτότυπη διατακτική, από την οποία θα προκύπτει το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης (συνολική ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά) στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση Α’ ΚΥΡΙΑΚΗ για τις εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 και Β’ ΚΥΡΙΑΚΗ για τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές που θα διεξαχθούν την Κυριακή 2 Ιουνίου

γ) Αστυνομική Ταυτότητα

δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου (ΑΦΜ), ο οποίος θα αναγράφεται στις ως άνω διατακτικές.

Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. δεν αναγράφεται στην διατακτική, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου εγγράφου αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο να πιστοποιεί αυτόν.

ii) οι αναπληρωτές δικαστικοί αντιπρόσωποι, που προπληρώθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς, και στη συνέχεια διορίστηκαν από τον έφορο τακτικοί δικαστικοί αντιπρόσωποι:

α) Πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους από αναπληρωτές σε τακτικούς, κρατώντας και οι ίδιοι ακριβές αντίγραφο αυτού.

β) Πρωτότυπη διατακτική (ήτοι πρωτότυπο έγγραφο αρμόδιας Εισαγγελίας) στην οποία θα αναγράφεται ευκρινώς η φράση ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ από την οποία θα προκύπτει και το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης (συνολική ημερήσια αποζημίωση και οδοιπορικά).

γ) Αστυνομική Ταυτότητα

δ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου (ΑΦΜ), ο οποίος θα αναγράφεται στην ως άνω διατακτική.

Σε περίπτωση που ο Α.Φ.Μ. δεν αναγράφεται στην διατακτική, ο δικαιούχος οφείλει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή άλλου εγγράφου αρμόδιας δημόσιας αρχής, το οποίο να πιστοποιεί αυτόν. Σε περίπτωση μη υπαρκτού Α.Φ.Μ. η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι κατά την παραλαβή της διατακτικής από την οικεία εισαγγελία, οφείλουν να ελέγχουν την ορθότητα του αναγραφόμενου σε αυτήν Α.Φ.Μ.

Σε περίπτωση κατάθεσης μη πρωτότυπων εγγράφων διορισμού και διατακτικής πληρωμής (ακόμα και επικυρωμένων αντιγράφων), η Τράπεζα Πειραιώς δεν επιτρέπεται να καταβάλει στο δικαιούχο την αποζημίωση.