Ψηφιακή Μέριμνα. Voucher 200 ευρώ για αγορά υπολογιστή. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ψηφιακή Μέριμνα. Voucher 200 ευρώ για αγορά υπολογιστή. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

του Γ Κύκλου για αγορά tablet, laptop, desktop

 

Άνοιξε το πρωί της Τρίτης 07/09/2021 η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης από τους δικαιούχους του Γ’ Κύκλου της «Ψηφιακής Μέριμνας».

 

Ο Γ’ κύκλος απευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οικογένειες εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία, οι οποίες ταυτόχρονα είναι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 στις Β’ και Γ’ εισοδηματικές κατηγορίες (ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα από 6.001 έως 15.000 ευρώ).

Όπως συνέβη και στους πρώτους δύο κύκλους του προγράμματος, οι δικαιούχοι του Γ’ κύκλου θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο το οποίο έχει γεννηθεί κατά τα ημερολογιακά έτη 1996 έως και 2016 και πληροί τους όρους επιλεξιμότητας ως προς τη φοίτηση σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop).

 

Οι δικαιούχοι του Γ’ κύκλου του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

https://beneficiary.digital-access.gov.gr/

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των δικαιούχων του Γ’ κύκλου του προγράμματος έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

 

  

Διαδικασία

Αφού η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι του Γ’ κύκλου θα λάβουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους.

Οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τη 1 Νοεμβρίου 2021 για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους.

Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους, είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών.

Οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έως σήμερα έχουν εκδοθεί 436.737 επιταγές δικαιούχων των Α’ και Β’ κύκλων.
 

 

Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι που θα λάβουν επιταγή 200 ευρώ για αγορά υπολογιστή (tablet, laptop, desktop)

 

Οι νέοι δικαιούχοι είναι οι οικογένειες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 που εντάσσονται στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (μεγαλύτερου των έξι χιλιάδων ευρώ και έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) και ταυτόχρονα

– έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ή

– έχουν εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη δικαιούχος επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων, ωφελούμενα είναι μόνο όσα από τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν ηλικία από 4 έως 24 έτη και σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης.

 

 

Η ΚΥΑ που καθορίζει τους νέους δικαιούχους

Αριθμ. 105840/Α2 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4025/01.09.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 30746/ΓΔ8/17.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα» (Β’1046).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Τη διεύρυνση των κατηγοριών των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», συμπεριλαμβάνοντας και οικογένειες που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020 που εντάσσονται στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (μεγαλύτερου των έξι χιλιάδων ευρώ και έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) και ταυτόχρονα

– έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ή

– έχουν εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη δικαιούχος επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις εξαρτώμενων τέκνων, ωφελούμενα είναι μόνο όσα από τα εξαρτώμενα τέκνα έχουν ηλικία από 4 έως 24 έτη και σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες και δομές εκπαίδευσης.

 

2. Σε εφαρμογή του σημείου 1, τροποποιούμε την υπό στοιχεία 30746/ΓΔ8/17-03-2021 (Β’1046) κοινή υπουργική απόφαση κατ’ άρθρο, ως ακολούθως:

2.1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 «Δυνητικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος», αντικαθίσταται ως εξής:

«Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οικογένειες:

(α) με ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) και με εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας από 4 έως 24 ετών που σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

(β) εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕ-ΚΑ για το έτος 2020 που εντάσσονται στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (από έξι χιλιάδες ένα ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, είτε με εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος προνοιακού επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018. Από τα παραπάνω εξαρτώμενα τέκνα, ωφελούμενα είναι μόνο όσα έχουν ηλικία από 4 έως 24 έτη και σπουδάζουν σε μία από τις επιλέξιμες για το Πρόγραμμα βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις εξειδικεύονται περαιτέρω στο άρθρο 4.»

2.2. Η περ. (ε) της παρ. 3 του άρθρου 4 «Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων», αντικαθίσταται ως εξής:

«(ε) Ελέγχεται εάν το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα είναι εντός της αντίστοιχης επιλέξιμης εισοδηματικής κατηγορίας»

2.3. Η παρ. 5 του άρθρου 4 «Εξειδίκευση κριτηρίων επιλεξιμότητας Δικαιούχων», αντικαθίσταται ως εξής:

«Περίπτωση δικαιούχων επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ: Σε κάθε περίπτωση,

– δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (έως έξι χιλιάδες ευρώ), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για το έτος 2020 και έχουν λάβει εγκριτική πράξη

– δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ που εντάσσονται στην δεύτερη ή τρίτη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (από έξι χιλιάδες ένα ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ), οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για το έτος 2020 και έχουν λάβει εγκριτική πράξη και ταυτόχρονα έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, είτε εξαρτώμενο τέκνο το οποίο είναι ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος προνοιακού επιδόματος ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, θεωρείται ότι καλύπτουν αυτοδικαίως τα κριτήρια 1 (ένα) και 2 (δύο) χωρίς κάποιον περαιτέρω έλεγχο και θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την κάλυψη μόνο του κριτηρίου 3 (τρία) στους αντίστοιχους ελέγχους και διασταυρώσεις στοιχείων.

Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας Υλοποίησης μπορεί να αποκτά πρόσβαση, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, στα αναγκαία δεδομένα που τηρούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) και αφορούν τα εγκεκριμένα επιδόματα παιδιού για το έτος 2020, καθώς και επιδόματα αναπηρίας, ώστε να επιβεβαιώνει αυτόματα την ένταξη της Οικογένειας – Δικαιούχου στο καθεστώς επιδόματος τέκνων, να τεκμαίρει με τον τρόπο αυτό την κάλυψη των κριτηρίων 1 (ένα) και 2 (δύο) και στη συνέχεια να προχωρά στην επιβεβαίωση μόνο του κριτηρίου 3 (τρία)».

2.4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 «Χρηματοδότηση», αντικαθίσταται ως εξής:

«Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με δυνατότητα συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) της ΕΕ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 129.930.000,00 ευρώ. Ποσό ύψους έως 129.173.600,00 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των επιταγών (voucher) που θα διατεθούν στην αγορά και για υπηρεσίες υποστήριξης και θα βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Ταμείου Ανάκαμψης (ΣΑΤΑ) 047 του εθνικού ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2021ΤΑ04700000. Το υπολειπόμενο ποσό θα καλύψει λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης του Προγράμματος και θα βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2020ΣΕ04700058».

2.5. Η παρ. 5 του άρθρου 18 «Προκήρυξη Προγράμματος – Χρονοδιάγραμμα», αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχεται επαρκής χρόνος για την ενημέρωση και την υποβολή αιτήσεων από το σύνολο των δικαιούχων».

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως