Ποτά χωρίς αλκοόλ

Ποτά χωρίς αλκοόλ – ΦΕΚ B 2239 – 17.10.2015
Α. Ι. 1. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)», αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ελεύθερα αλκοόλης ποτά που προορίζονται για κατανάλωση χωρίς τροποποίηση και περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, ή βρίσκονται σε συμπυκνωμένη ή ξηρά μορφή και μετά την ανασύσταση περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συνιστάται για παιδιά ή εγκύους ή θηλάζουσες», στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία του ποτού, ακολουθούμενη από αναγραφή, σε παρένθεση, της περιεκτικότητας σε καφεΐνη, εκφραζόμενης σε mg ανά 100 ml».
2. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 6 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)», αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ένδειξη «τονωτικό» χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα».
3. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για την παρασκευή των ελευθέρων αλκοόλης ποτών επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πρώτων υλών και ουσιών, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, φυσικό μεταλλικό και ιαματικό νερό, χυμοί ή/και σιρόπια διαφόρων εδωδίμων καρπών ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, άλλες βρώσιμες ύλες, αρτύματα, αιθέρια έλαια, χλωριούχο νάτριο, διοξείδιο του άνθρακα.»
4. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
5. Τα εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» καταργούνται.
6. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Εφόσον στην παρασκευή των ελευθέρων αλκοόλης ποτών χρησιμοποιείται φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό ορισμένης περιοχής, μπορεί στην επισήμανση, καθώς και στη διαφήμιση τους να γίνεται αναφορά στη χρησιμοποίηση των εν λόγω νερών, υπό τις αποκλειστικές προϋποθέσεις ότι:»
7. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η χρησιμοποίηση του φυσικού μεταλλικού νερού θα δηλώνεται στη συσκευασία με την ονομασία του, και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά στις ιαματικές του ιδιότητες»
8. Το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» καταργείται.
9. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Η χρησιμοποίηση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, κατά την έννοια του άρθρου 149 του παρόντα Κώδικα, ή τέτοιου επεξεργασμένου θεωρείται νοθεία, σύμφωνα με το εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του παρόντα Κώδικα, και οδηγεί σε πλάνη τους καταναλωτές»
II. 1. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 146 «Τεχνητά ελεύθερα αλκοόλης ποτά» καταργείται.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 146 «Τεχνητά ελεύθερα αλκοόλης ποτά» αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
III. 1. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«α) «Ελεύθερα Αλκοόλης Ποτά, από Φυσικούς Χυμούς Φρούτων», νοούνται ποτά που παρασκευάζονται από αυτούσιους χυμούς φρούτων ή με αραίωση σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης συμπυκνωμένων χυμών ή σιροπιών τους με τις γλυκαντικές ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 145, χωρίς άλλη προσθήκη, εκτός από τις ουσίες που ρητά κατονομάζονται στο παρόν.»
2. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 12 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» καταργείται.
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
4. Η παράγραφος 18 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» καταργείται.
IV. 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 148 «Ροφήματα» αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία 14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
2. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 148 «Ροφήματα» αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Στη συσκευασία των έτοιμων ή ημιέτοιμων ροφημάτων θα πρέπει να αναγράφονται οι υποχρεωτικές ενδείξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011. Προκειμένου για τα ροφήματα καφέ, το εκχύλισμα καφέ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του παρόντος Κώδικα».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 148 «Ροφήματα» καταργείται.
Β. 1. Οι διατάξεις της απόφασης ΑΧΣ 372/2002 καταργούνται, εκτός του εδαφίου 1 και της πρώτης και τρίτης περιόδου του εδαφίου 2 της παραγράφου II.
2. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 6 της απόφασης ΑΧΣ 347/91 καταργείται.
3. Η απόφαση ΑΧΣ 1183/79 καταργείται.