Πότε παραγράφονται οι οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 55/2023

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία της δικηγόρου Αθηνών Διώνης Σκάντζου)

 

Οι αξιώσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως ανώνυμης εταιρείας, που λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διεπόμενη από τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών (ν. 2190/1920, 2414/1996) και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του ν. 1068/1980, υπόκεινται, ως αξίωση προσώπου που έχει την ιδιότητα του εμπόρου (αρ. 1 Ν.2190/1920 και ήδη αρ. 1 Ν. 4548/2018) στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 1 Α.Κ.

Η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 4 ν. 1068/1980, που προβλέπει για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων της Ε.ΥΔ.Α.Π. την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τα δημόσια έσοδα, δεν αρκεί προκειμένου να μετατρέψει τον εν γένει χαρακτήρα των εσόδων της ΕΎΔ.Α.Π. σε δημόσια έσοδα, για τον λόγο και μόνον ότι παρεμβάλλεται η διοικητική διαδικασία προς είσπραξή τους, ώστε να εφαρμοστούν επί αυτών οι ουσιαστικού δικαίου περί παραγραφής διατάξεις υπέρ του Δημοσίου, καθόσον η διάταξη αυτή αφορά μόνο τις δικονομικές και όχι τις ουσιαστικές διατάξεις, αφού δεν αναφέρεται ρητώς σ΄ αυτές.

Επομένως δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου των άρθρων 86-89 Ν. 2362/1995 και ήδη των άρθρων 136-139 Ν. 4270/2014 που είναι αναμφισβήτητα διατάξεις των ουσιαστικού δικαίου.

Για την έναρξη της παραγραφής δεν ασκεί επιρροή η άγνοια από την καθ’ ης δικαιούχο του προσώπου κατά του οποίου αυτή απευθύνεται.

Δεν υφίσταται νομικό κώλυμα ως προς τη δυνατότητα δικαστικής εναγωγής λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου της ΕΥΔΑΠ με τα στοιχεία των αληθών ιδιοκτητών. Η ΕΥΔΑΠ είχε τη δυνατότητα σε χρόνο πολύ πριν τη δημιουργία των επίδικων οφειλών να καταχωρίσει και αυτεπαγγέλτως στο Μητρώο της τα στοιχεία των αληθών ιδιοκτητών, δεδομένου ότι ήδη από το έτος 1999 είχαν μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο οι δικαιοκτητικοί τίτλοι των οφειλετών.

Η Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εσόδων και Απαιτήσεων της ΕΥΔΑΠ στερείται αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας, καθόσον δεν αποτελεί υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά συνιστά απλώς υπηρεσία αυτής και συνεπώς δεν έχει την ικανότητα διαδίκου.

Η δίκη διακόπτεται, αν, έως ότου τελειώσει η συζήτηση της υποθέσεως, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση, πεθάνει διάδικος (φυσικό πρόσωπο). Ο θάνατος του διαδίκου, απλού ομοδίκου, επιφέρει βίαιη διακοπή της δίκης, ως προς τον θανόντα διάδικο και μόνο, ενώ, ως προς τους λοιπούς ομοδίκους, η δίκη συνεχίζεται κανονικά.

Η οφειλή εις ολόκληρον συνδέει τους διαδίκους με τον δεσμό της απλής – και όχι αναγκαστικής ομοδικίας. Δικαιοδοσία προς κρίση επί της ανακοπής του άρθρου 73 παρ. 1 του ΚΕΔΕ έχουν τα πολιτικά δικαστήρια, εφόσον η υποκείμενη σχέση εδράζεται σε σχέση ιδιωτικού δικαίου. Η παρεμβολή της διοικητικής διαδικασίας και η είσπραξη της απαίτησης από τα δημόσια ταμεία δε μεταβάλλει στις περιπτώσεις αυτές τη νομική φύση της διαφοράς ως διαφοράς ιδιωτικού δικαίου.

Δέχεται την ανακοπή. Ακυρώνει την κατά ΚΕΔΕ ταμειακή βεβαίωση της «Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» κατά το ποσό των 24.405,68 ευρώ που αφορά τις οφειλές πλέον τόκων και προσαυξήσεων, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο χρονικό διάστημα από 19-3-2008 έως 5-12-2014, λόγω παραγραφής.

Αμετάκλητο της απόφασης λόγω μη άσκησης οποιουδήποτε ενδίκου μέσου εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ εντός των νομίμων προθεσμιών μετά την προς αυτήν επίδοση της απόφασης.

 

Το πλήρες κείμενο της απόφασης 55/2023 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων δημοσιεύεται στο dsanet.gr