Νόμος 4689/2020. Διατάξεις για δικονομίες, δικαστήρια, δικαστές

Νόμος 4689/2020. Διατάξεις για δικονομίες, δικαστήρια, δικαστές

Νομική βοήθεια, παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης για αδικήματα, επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, ειρηνοδίκες

Νόμος 4689/2020ΦΕΚ Τεύχος A 103/27.05.2020
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις.

Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/800 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ’Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΕΕ L 132/21.5.2016)

Άρθρο 1
Αντικείμενο
(άρθρο 1 Οδηγίας)

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 2 Οδηγίας)

Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 3 Οδηγίας)

Άρθρο 4
Δικαίωμα ενημέρωσης
(άρθρο 4 Οδηγίας)
.
Άρθρο 5
Δικαίωμα του ανηλίκου να ενημερωθεί ο ασκών τη γονική μέριμνα
(άρθρο 5 Οδηγίας)

Άρθρο 6
Συνδρομή από δικηγόρο
(άρθρο 6 Οδηγίας)

Άρθρο 7
Δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση
(άρθρο 7 Οδηγίας)

Άρθρο 8
Δικαίωμα ιατρικής εξέτασης
(άρθρο 8 Οδηγίας)

Άρθρο 9
Οπτικοακουστική καταγραφή
(άρθρο 9 Οδηγίας)

Άρθρο 10
Εναλλακτικά μέτρα
(άρθρο 11 Οδηγίας)

Άρθρο 11
Ειδική μεταχείριση στην περίπτωση στέρησης της ελευθερίας
(άρθρο 12 παρ. 1, 2, 3, 4, 6 Οδηγίας)

Άρθρο 12
Έγκαιρη και επιμελής εξέταση των υποθέσεων
(άρθρο 13 Οδηγίας)

Άρθρο 13
Δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής
(άρθρο 14 Οδηγίας)

Άρθρο 14
Δικαίωμα του ανηλίκου να συνοδεύεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα κατά τη διαδικασία
(άρθρο 15 Οδηγίας)

Άρθρο 15
Διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης
(άρθρο 17 Οδηγίας)

Άρθρο 16
Δικαίωμα στη χορήγηση νομικής συνδρομής
(άρθρο 18 Οδηγίας)

Άρθρο 17
Κατάρτιση
(άρθρο 20 Οδηγίας)

Άρθρο 18
Συλλογή στοιχείων
(άρθρο 21 Οδηγίας)

Άρθρο 19
Έξοδα
(άρθρο 22 Οδηγίας)

Άρθρο 20
Καταργούμενες διατάξεις
Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 239 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας καταργούνται.
 

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΣΩΜAΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ (ΕΕ) 2017/1371 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΚΟΙΝΟΒΟΥΛIΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ, ΤΗΣ 5ης ΙΟΥΛIΟΥ 2017, ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛEΜΗΣΗ, ΜEΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟY ΔΙΚΑIΟΥ, ΤΗΣ ΑΠAΤΗΣ ΕΙΣ ΒAΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡOΝΤΩΝ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ (ΕΕ L 198/28.7.2017)

Άρθρο 21
Αντικείμενο και ορισμοί
(άρθρα 1 και 2 παρ. 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 22
Δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου σχετική με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 4 παρ. 2 και 4 και άρθρο 11 παρ. 2 εδάφιο πρώτο της Οδηγίας)

Άρθρο 23
Διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον Φ.Π.Α.
(άρθρο 3 παρ. 2 στοιχείο δ’ και άρθρο 7 της Οδηγίας)

Άρθρο 24
Επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 3 παρ. 2 στοιχεία α’, β’ και γ’, άρθρο 4 παρ. 3 και άρθρο 7 της Οδηγίας)

Άρθρο 25
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 26
Γενικές διατάξεις
(άρθρο 11 παρ. 4 της Οδηγίας)

Άρθρο 27
Υποβολή στατιστικών αναφορών
(άρθρο 18 παρ. 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 28
Κατάργηση του ν. 2803/2000 (Α’ 48)
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
Ο ν. 2803/2000 καταργείται. Όπου σε διατάξεις του ισχύοντος δικαίου γίνεται αναφορά στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και στα αδικήματα που αυτός τυποποιεί, νοούνται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος μέρους, καθώς και οι κατά περίπτωση αντίστοιχα εφαρμοστέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/541 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2002/475/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2005/671/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΕΕ L 88/31.3.2017)

KΕΦΑΛΑΙΟ Α’
EΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29
Αντικείμενο
(άρθρο 1 Οδηγίας)

Άρθρο 30
Ορισμοί
(άρθρα 2 και 22 παρ. 1 Οδηγίας)

Άρθρο 31
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 19 της Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Άρθρο 32
Οργάνωση ή με άλλον τρόπο διευκόλυνση ταξιδιών με σκοπό την τρομοκρατία
(άρθρο 10 της Οδηγίας)

Άρθρο 33
Διακεκριμένη κλοπή που σχετίζεται με τρομοκρατική δραστηριότητα
(άρθρο 12α της Οδηγίας)

Άρθρο 34
Εκβίαση που σχετίζεται με τρομοκρατική δραστηριότητα
(άρθρο 12 περ. β’ Οδηγίας)

Άρθρο 35
Πλαστογραφία που σχετίζεται με τρομοκρατική δραστηριότητα
(άρθρο 12 περί. γ’ Οδηγίας)

Άρθρο 36
Ευθύνη νομικού προσώπου
(άρθρα 17 και 18 Οδηγίας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2005/671/ΔΕΥ (άρθρο 22 της Οδηγίας)

Άρθρο 37
Πρόσβαση σε πληροφορίες, σχετικές με τρομοκρατικά εγκλήματα (Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005)

Άρθρο 38
Συγκέντρωση και διαβίβαση πληροφοριών, σχετικών με τρομοκρατικά εγκλήματα, που θίγουν ή ενδέχεται να θίξουν δύο ή περισσότερα κράτη – μέλη στη Europol και EUROJUST

Άρθρο 39
Φορείς και αίτια συγκέντρωσης και διαβίβασης πληροφοριών σχετικών με εγκλήματα τρομοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 40
Στήριξη και προστασία των θυμάτων της τρομοκρατίας
(άρθρα 24, 25 και 26 της Οδηγίας)

IV. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/1919 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ (ΕΕ L 297/4.11.2016)

Άρθρο 41
Δικαιούχοι νομικής βοήθειας
(άρθρο 1 της Οδηγίας)

Άρθρο 42
Αίτηση για παροχή νομικής βοήθειας και αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας)

Άρθρο 43
Διορισμός δικηγόρου ή συνηγόρου νομικής βοήθειας
(άρθρο 7 παρ. 1-3 της Οδηγίας)

Άρθρο 44
Καταλογισμός δαπανών σε περίπτωση παροχής νομικής βοήθειας με αναληθή στοιχεία
(άρθρο 4 παρ. 2, 3 και άρθρο 5 παρ. 3 της Οδηγίας)

Άρθρο 45
Διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις
(άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 της Οδηγίας)

Άρθρο 46
Καταργούμενη διάταξη
Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) καταργείται.

Άρθρο 47
Στατιστικά δεδομένα
(άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας)

V. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Άρθρο 48
Συμπλήρωση της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ L 173/12.6.2014)

VI. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Άρθρο 49
Κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ήδη Υπουργείου Δικαιοσύνης) της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας

VII. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3663/2008 (Α’ 99) ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/1727 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Άρθρο 50
Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας περί σύστασης Γραφείου Ευρωπαϊκής Δικαστικής Συνεργασίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1727 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (EUROJUST) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 295/21.11.2018)

Άρθρο 51
Εθνικός Ανταποκριτής

Άρθρο 52
Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 53
Τελική διάταξη

VIII. ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 54
Ρυθμίσεις για την αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας

Άρθρο 55
Πόροι για την παροχή νομικής βοήθειας

Άρθρο 56
Ομοδικία

Άρθρο 57
Καθεστώς αλλοδαπών

Άρθρο 58
Αρμοδιότητα τριμελούς συμβουλίου

Άρθρο 59
Εξαίρεση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων από την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α’ 5)

Άρθρο 60
Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 2 και της περ. α’ του άρθρου 272Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 61
Καταβολή των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών των δικαστικών λειτουργών και του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα έτη 2017-2018

Άρθρο 62
Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 63
Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

Άρθρο 64
Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο

Άρθρο 65
Παύση των εργασιών της πτωχεύσεως

Άρθρο 66
Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 67
Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα

Άρθρο 68
Υπόχρεοι σε δήλωση

Άρθρο 69
Κοινοποίηση διορισμού και ανάληψη υπηρεσίας δικαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 70
Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 71
Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

Άρθρο 72
Παράταση απόσπασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Άρθρο 73
Θητεία Προϊσταμένων της Αρχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Άρθρο 74
Ίδρυση Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Άρθρο 75
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 76
Διευθυντές κατάρτισης και επιμόρφωσης

Άρθρο 77
Συμβούλια Σπουδών και Διδασκόντων

Άρθρο 78
Προκήρυξη εισαγωγικού διαγωνισμού

Άρθρο 79
Δικαίωμα και αιτήσεις συμμετοχής

Άρθρο 80
Επιτροπή διαγωνισμού

Άρθρο 81
Διεξαγωγή – Στάδια διαγωνισμού

Άρθρο 82
Βαθμολόγηση υποψηφίων

Άρθρο 83
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκπαιδευομένων

Άρθρο 84
Κατάρτιση

Άρθρο 85
Εξετάσεις αποφοίτησης

Άρθρο 86
Κατανομή σε τμήματα

Άρθρο 87
Τρίτο Στάδιο Κατάρτισης – Πρακτική άσκηση

Άρθρο 88
Παράταση πρακτικής άσκησης

Άρθρο 89
Διορισμός – δοκιμαστική υπηρεσία

Άρθρο 90
Πρόγραμμα επιμόρφωσης

Άρθρο 91
Εκπαιδευτικό προσωπικό

Άρθρο 92
Διοικητικό προσωπικό – διάρθρωση υπηρεσιών

Άρθρο 93
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 94
Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων

Άρθρο 95
Πρόσβαση στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων

Άρθρο 96
Παράταση της θητείας των μελών της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης

Άρθρο 97
Πνευματική λύση θρησκευτικού γάμου

Άρθρο 98
Αυτοδίκαιη παράταση θητείας Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων Εθνικής Σχολής Δικαστών

Άρθρο 99
Παράταση ισχύος μεταβατικής διάταξης ως προς τη σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων

Άρθρο 100
Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79) τροποποιείται ως εξής:
«3. Οποιοσδήποτε παραποιεί ή νοθεύει το αποτέλεσμα εκλογών για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων οποιασδήποτε συνδικαλιστικής οργάνωσης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και εάν πρόκειται για μέλος εφορευτικής επιτροπής με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.»

Άρθρο 101
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.
Η ισχύς του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ήδη Υπουργείου Δικαιοσύνης) της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας που κυρώνεται αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 7 του ως άνω Μνημονίου.

Νόμος 4689/2020ΦΕΚ Τεύχος A 103/27.05.2020