Διαδικασία πολιτογράφησης. Συνεντεύξεις. Πληρεξουσιότητα δικηγόρων

Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης. Απόδειξη πληρεξουσιότητας δικηγόρων, όταν αυτοί εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς για θέματα πολιτογράφησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59
Πληροφορίες: Αικ. Ουλή (Διευθύντρια) 213 136 1712
Ι. Κροκίδας (Τμηματάρχης) 213 136 1713
M. Ξανθοπούλου (Εισηγήτρια) 213 136 1632

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ στον 18ο στίχο της δεύτερης σελίδας.
ΑΔΑ: ΒΙΙΩΝ-8ΝΡ
Αθήνα, 22 / 5 /2014
ΑΠ 130181/31031/13

Εγκύκλιος αριθ. 30

ΘΕΜΑ: 1. Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης
2. Απόδειξη πληρεξουσιότητας δικηγόρων, όταν αυτοί εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς για θέματα πολιτογράφησης

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων πρέπει να συντελείται αυστηρά με βάση την ημερομηνία που το εξεταζόμενο αίτημα πρωτοκολλήθηκε στην αρμόδια Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνάρτηση με την ωριμότητα του οικείου φακέλου προς διεξαγωγή της σχετικής συνέντευξης. Η ωριμότητα προκύπτει από την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων.

Σε όσες περιπτώσεις συντελείται μεταβολή τοπικής αρμοδιότητας, είτε με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού λόγω αλλαγής του τόπου της κύριας, μόνιμης και πραγματικής εγκατάστασής του, είτε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2.α του άρθρου 21 του ν. 4147/2013 (98 Α) σύμφωνα με τις οποίες μεταβλήθηκε η τοπική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πρέπει για τον φάκελο που μεταφέρεται στην υπηρεσία σας να τηρείται απαρέγκλιτα η αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Η χρονική προτεραιότητα προσδιορίζεται από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος στην αρχική υπηρεσία, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω.

Κάμψη της αρχής της χρονικής προτεραιότητας δικαιολογείται από τις υπηρεσίες στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης σε περίπτωση υποβολής από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς αιτήματος επίσπευσης της σχετικής διαδικασίας.

Εντούτοις, προκειμένου να μην παρατηρείται καταχρηστική άσκηση της παραπάνω δυνατότητας, διευκρινίζουμε ότι η αποδοχή των παραπάνω αιτημάτων θα πρέπει να γίνεται κατ΄ εξαίρεση και εφόσον γίνεται επίκληση λόγων ιδίως:

α. φοίτησης, τουλάχιστον έξι έτη, σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή αποφοίτησης από ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα,

β. πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό ή συμμετοχής σε προγράμματα κινητικότητας ελληνικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια εξωτερικού (τύπου Erasmus),

γ. υγείας, υπό την αυστηρή και περιοριστική προϋπόθεση ότι η διευκόλυνση της αντιμετώπισής τους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την ενδεχόμενη κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Σημειώνεται ότι η αίτηση επίσπευσης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται και από σχετικά επίσημα έγγραφα ελληνικών δημοσίων αρχών που πιστοποιούν την συνδρομή των ανωτέρω λόγων.

Ενόψει των προαναφερομένων, παρακαλούμε οι υπηρεσίες σας να μεριμνήσουν για την άμεση εξέταση εκκρεμών και ώριμων κατά τα ανωτέρω αιτημάτων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών του ν.3838/2010 που έχουν υποβληθεί τα έτη 2010, 2011 και 2012.2. Από την ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ 208 Α) συνάγεται ότι η διεξαγωγή των υποθέσεων των πολιτών ενώπιον των διοικητικών αρχών, όταν αυτοί δεν προσέρχονται αυτοπροσώπως, είναι δυνατή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.

Ως προς το ζήτημα της αποδείξεως της πληρεξουσιότητας του δικηγόρου, όταν εκπροσωπεί τους εντολείς του ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών σας και δεδομένου ότι υφίσταται κενό νόμου, γίνεται δεκτό, για λόγους ασφάλειας δικαίου και κατ΄ αναλογική εφαρμογή των περί αποδείξεως της (δικαστικής) πληρεξουσιότητας κανόνων του διοικητικού δικονομικού δικαίου (βλ. άρθ. 30 παρ. 2 περ. β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), ότι:

Ο δικηγόρος που προσέρχεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, αντί των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών και για λογαριασμό αυτών, για να υποβάλλει αίτηση ή να παρακολουθήσει δια της λήψης πληροφοριών ή να υποβάλλει/παραλάβει σχετικά έγγραφα, δέον να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος παρά του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού είτε δια συμβολαιογραφικού εγγράφου («πληρεξουσίου») είτε δια άλλου (ιδιωτικού) εγγράφου φέροντος βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Εφόσον πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση οι αρμόδιες υπηρεσίες σας υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να συναλλάσσονται με δικηγόρους που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς.

Η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Εγκύκλιος αριθ. 30

Δικηγορικό γραφείο
«Ιωάννης Γκούσκος & Παναγιώτα Μανούσου»

Τηλ. 2103605246 – 2103302735  Κινητό: 6944897572
e-mail: [email protected] – [email protected]