Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, επέρχονται αλλαγές στην λήψη ενόρκων βεβαιώσεων και ορίζεται ότι αυτές λαμβάνονται αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 17
Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 421 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 421 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α 182), περί ενόρκων βεβαιώσεων, διαγράφονται οι λέξεις «του ειρηνοδίκη ή» και το άρθρο 421 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 421

Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαμβάνονται ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424. Η ένορκη βεβαίωση, που λαμβάνεται ενώπιον δικηγόρου, δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων»

Άρθρο 19
Πίνακας αμοιβών και πάγιων εισφορών δικηγόρων – Τροποποίηση Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ Κώδικα Δικηγόρων

Στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Μετά την περ. Ζ’ περί έκδοσης βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) του Παραρτήματος Ι, περί του Πίνακα Αμοιβών Δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, προστίθεται περίπτωση Η’ ως εξής:

«Η. Παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου: εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.».

β) Στο τέλος του Παραρτήματος ΙΙΙ μετά το «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», περί του Πίνακα Πάγιων Εισφορών, προστίθεται περίπτωση ως εξής:

«ΛΗΨΗ ΕΝΟΡΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Παράσταση σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου: Δικηγορικός Σύλλογος τρία (3) ευρώ.».

Άρθρο 20
Αποκλειστική αρμοδιότητα συμβολαιογράφου ή δικηγόρου για λήψη ένορκης βεβαίωσης

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία από τις κείμενες διατάξεις, εκτός των διατάξεων που αφορούν στις πολιτικές, ποινικές και διοικητικές δίκες, απαιτείται, προς απόδειξη γεγονότος, ένορκη βεβαίωση, αυτή δίδεται ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου
 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης