Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και στην Περιφέρεια Αττικής

Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο και στην Περιφέρεια Αττικής

Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.), που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και εδρεύει στην Αθήνα (Γεωργίου Γενναδίου 4 –Τ.Κ. 10678).
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
ασκούμενους/ες δικηγόρους, οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από αίτησή τους και την αποδοχή αυτής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 (Α’ 208), να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (7-2-2022) της παρούσας πρόσκλησης στο χώρο ανακοινώσεων του κτιρίου του Συλλόγου (Γεωργίου Γενναδίου 4, Αθήνα Τ.Κ. 10678, ισόγειο), στον αντίστοιχο χώρο ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr) και στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 18-2-2022.

Η πρόσκληση

 
 

Η Περιφέρεια Αττικής (16 θέσεις ασκουμένων)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε
Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (1 Φεβρουαρίου 2022) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), ήτοι από την 2η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 11η Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η πρόσκληση