Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο δήμο Κομοτηνής

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο δήμο Κομοτηνής

Ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Κομοτηνής
Αριθμ. 51509 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2880/05.07.2019
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Δήμο Κομοτηνής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής, σε δύο (2) άτομα,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα  έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013). Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους,

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Κομοτηνής, εντός δέκα (10)  ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην σελίδα του Δήμου.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και, γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι των προβλεπόμενων θέσεων, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο δήμο Κομοτηνής, με την παρουσία των ενδιαφερόμενων. Τα ονόματα των επιλεγέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερησίας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψηφίου δικηγόρου είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής. Η αμοιβή του ασκούμενου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, ύστερα από ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως