Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ιάσμου

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ιάσμου

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου Παρ Εφέταις, στο Δήμο Ιάσμου, ο οποίος να έχει εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχέση έμμισθης εντολής.Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας ∆ικηγόρων) όπως ισχύει κάθε φορά κατ ́ εφαρμογή των άρθρων 165,166 και 167 του Ν.3584/2007.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικής θέσης του ∆ήμου Ιάσμου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η νομική υποστήριξη του ∆ήμου, η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των Υπηρεσιών του ∆ήμου Ιάσμου και των ΝΠ∆∆ του ∆ήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του ∆ήμου Ιάσμου και των ΝΠ∆∆ του ∆ήμου, με νομική εκπροσώπηση του ∆ήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των ∆ικαστηρίων ή άλλων ∆ιοικητικών Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του.

Όλες τις παραπάνω υπηρεσίες ο δικηγόρος υποχρεούται να τις παρέχει συγχρόνως και στα νομικά πρόσωπα του ∆ήμου , χωρίς άλλη αμοιβή.

Θα έχει έδρα το ∆ήμο Ιάσμου στον Ίασμο.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Ιάσμου και στα αρμόδια ∆ικαστήρια, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15.

Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο ∆ήμο Ιάσμου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ειδικότερα ο/η υποψήφιος/α :
α) Πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του/της, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και σε περίπτωση που αυτά δεν προσκομιστούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
β) ∆ύναται να προβεί σε αντικατάσταση της αίτησής του/της ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (Τυποποιημένο έντυπο-υπόδειγμα αίτησης δεν διατίθενται από το ∆ήμο και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο).

Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο.
Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ.2 περιπ. β του Ν.4194/2013
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη . Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με την σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Η προκήρυξη αυτή θα δημοσιευτεί σε μια τοπική ημερήσια Εφημερίδα, θα αναρτηθεί στη ∆ιαύγεια, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Ιάσμου, καθώς επίσης θα σταλεί στον Πρόεδρο Πρωτοδικών Ροδόπης και στον Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, οι οποίοι θα επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση της στο κατάστημα του Πρωτοδικείου και στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου αντίστοιχα.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη ∆/νση ∆ιοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Ιάσμου Αρμόδια: κ. Καρούνη Μαρίνα ∆ιεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 4 Ίασμος, τηλέφωνο 2534350105.

Η προκήρυξη