Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Ακαδημία Αθηνών

Πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2909/2001

Αιτήσεις έως και την 01-08-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η Ακαδημία Αθηνών
Αποφασίζει και προσκαλεί:
ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου της Ακαδημίας Αθηνών με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 2909/2001.

Ο Νομικός Σύμβουλος

  • θα προσληφθεί με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Προέδρου της Ακαδημίας και για ίδιο κάθε φορά χρονικό διάστημα, και θα υπάγεται στην άμεση εποπτεία της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών
  • δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα με οποιαδήποτε σχέση.
  • υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του για χρόνο εύλογο και απαραίτητο, αναλόγως των υπαρχουσών αναγκών, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον εντολέα του σε εργάσιμες μέρες και ώρες, κατά κανόνα στα γραφεία της Ακαδημίας Αθηνών.
  • θα αμείβεται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 9, παρ.10 του Ν. 4354/15 και της σχετικής εγκυκλίου με αριθμό 2/1015/ΔΕΠ του Γ.Λ.Κ. καθώς και του Κώδικα Δικηγόρων όπως ισχύει και θα ασφαλίζεται στον οικείο του ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

Υποχρεωτικά Προσόντα υποψηφίου
Ο υποψήφιος για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης πρέπει:
Α) Να είναι Έλληνας πολίτης.
Β) Να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς.
Γ) Να μην έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κώδικα Δικηγόρων.
Δ) Οι άρρενες υποψήφιοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Ε) Να μην υπάρχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Συνεκτιμώμενα προσόντα
Α) Να έχει αποδεδειγμένα γνώσεις και εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν ιδίως την τροποποίηση του σκοπού και της εκμετάλλευσης κοινωφελών περιουσιών και κληροδοτημάτων.
Β) Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό από ελληνικό ή αλλοδαπό Α.Ε.Ι. σε οποιονδήποτε τομέα του Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.
Γ) Να έχει δημοσιεύσει μελέτες, άρθρα κλπ. στον νομικό τύπο.
Δ) Να γνωρίζει άριστα τουλάχιστον μια από τις διεθνώς διαδεδομένες ξένες γλώσσες.

Αιτήσεις-Προθεσμία-Δικαιολογητικά συμμετοχής
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει ή να ταχυδρομήσει στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28 –Τ.Κ. 10679 Αθήνα) έως και την 01/08/2017, φάκελο που θα περιλαμβάνει:
• Αίτηση Υποψηφιότητας στην οποία θα απαριθμούνται τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
• Φωτοτυπία δύο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
• Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του δράσης.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο υποψήφιος αναγράφει ότι «δεν έχω καταδικασθεί για καμία αξιόποινη πράξη από τις αναφερόμενες στον Κώδικα Δικηγόρων, δεν είμαι υπόδικος για τα εγκλήματα αυτά, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά μου δικαιώματα και δεν έχω τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση» ή σε αντίθετη περίπτωση ότι «έχω καταδικασθεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις: κ.λ.π.». Η ανωτέρω δήλωση καλύπτει την υποβολή του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου του υποψηφίου, καθώς η υποχρέωση υποβολής του έχει καταργηθεί με την υπ’ αριθμ. 9362/5-5-2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 651 τ. Β’/06) και συνεπώς δεν θα αναζητηθεί ούτε αυτεπαγγέλτως.
• Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψηφίου στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, ότι ο υποψήφιος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση στον Δημόσιο Τομέα.
ΣΗΜ.: Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση στον Δημόσιο Τομέα κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον προσληφθούν θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση.
Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο  παρείχαν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτόν.
• Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν αναγνωρισθεί για την ισοτιμία τους από τον ΔΟΑΤΑΠ και αυτά της αλλοδαπής συνοδευόμενα με νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν την άριστη γνώση ξένων γλωσσών σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ τ.Α 39/5-3-2001), συνοδευόμενα με νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
• Αντίγραφα δικογράφων, γνωμοδοτήσεων ή και αποφάσεων που αφορούν ιδίως τις υποθέσεις που προαναφέρθηκαν ή και όποιες άλλες κρίνει ο ίδιος ο αιτών ότι υποστηρίζουν την υποψηφιότητά του.
• Αντίγραφα δημοσιευμένων μελετών, άρθρων κλπ.

Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, για την εγκυρότητα των δηλουμένων στοιχείων και την κάλυψη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων η δε ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες