Προσλήψεις πτυχιούχων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Προσλήψεις πτυχιούχων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ)

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων στο πλαίσιο των Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Ανοικτό ΠανεπιστήμιοΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Το ΕΑΠ είναι το 19ο Ελληνικό ΑΕΙ. Όπως και τα άλλα ΑΕΙ, είναι ΝΠΔΔ, αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν. 2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 14 του Ν. 2817/2000, από το άρθ. 3 του Ν. 3027/2002, από το άρθ. 13 του Ν. 3260/2004, από το άρθ. 19 του Ν. 3577/2007, από το άρθ. 6 του Ν. 4366/2016, από το άρθ. 28 του Ν. 4368/2016, από το άρθρο 61 του Ν. 4386/2016, από το άρθρο έβδομο του Ν. 4405/2016 και τις παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν. 4452/2017)

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για προσλήψεις πτυχιούχων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο των Έργων που χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δείτε τις προσκλήσεις με τις λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους