Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αλίμου

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αλίμου

Πρόσκληση προς όσους υποψήφιους / υποψήφιες δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου, να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), για την κάλυψη δύο θέσεων:Στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Αλίμου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αλίμου, Αριστοτέλους 53, 17455 Άλιμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κυρίας Νάνου Χαρίκλειας (τηλ. επικοινωνίας: 2132008069).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης από 3.10.2018 έως και 12.10.2018

Α. ΑΙΤΗΣΗ–ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, (παράρτημα Α)

1. Συμπληρώνουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

Α. τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας

Β. αριθμός μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι, ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της Άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Γ. ότι δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησης τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Αλίμου

Δ. στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν υπάρχει)

Ε. δελτίο ταυτότητας Με την αίτηση συνυποβάλλεται σύντομο βιογραφικό, φωτοαντίγραφο ταυτότητας και τίτλοι σπουδών.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή υποψηφίων, σε περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων (2) θέσεων θα γίνει με δημόσια κλήρωση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19.10.2018 στο Δημοτικό Κατάστημα (στον 3ο όροφο) ώρα 11:00 π.μ.

Η σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (Πέμπτη 18.10.2018) στην ιστοσελίδα του Δήμου.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της άσκησης είναι εξάμηνη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του αρ.13ν.4194/2013 .

Έναρξη της άσκησης ορίζεται η 23.10.2018

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης, των ασκούμενων δικηγόρων, σε οκτώ (8ώρες), ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων δικηγόρων είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος ή δικηγόρος του γραφείου νομικής υποστήριξης του Δήμου.

Η μηνιαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600€).

Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο του ασκούμενου.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, το πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.alimos.gr).