Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, που εδρεύει στο Ναύπλιο.

1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ (Δήμος Άργους – Μυκηνών).

2 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ (Δήμος Άργους – Μυκηνών) .

1 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (Δήμος Επιδαύρου).

2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΚΗΝΩΝ (Δήμος Άργους – Μυκηνών).

1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δήμος Ναυπλιέων)Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας στο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ , Τ.Κ. 211 00- ΝΑΥΠΛΙΟ, απευθύνοντάς την στο Λογιστήριο υπ’ όψιν κας Καλλιόπης Σαρρή ή κου Θεόδωρου Στασινόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 27520-27502) κατά τις ώρες 09:00-14:00

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου), στα παραρτήματα αυτής (Αρχαιολογικός Χώρος Μυκηνών, Βυζαντινό Μουσείο Άργους και Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Άργους- Μυκηνών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

– – – – –
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών

1 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων

1 ΤΕ ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε εξειδίκευση στην διοικητική και οικονοµική διαχείριση έργων χρηµατοδοτούµενων από προγράµµατα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους

1 ΠΕ Αρχιτέκτονες µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων

2 ∆Ε Εργατοτεχνίτες µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων

2 ΥΕ Εργατοτεχνίτες µε ειδίκευση σε οικοδοµικές εργασίες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ απευθύνοντάς την στην ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ υπόψη κ. ∆ηµητρίου Αγγέλαινα (τηλ. επικοινωνίας: 2752097612),

εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 31 Μαΐου 2017 έως 7 Ιουνίου 2017).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδροµικά υποχρεούνται να ενηµερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους µε τηλεοµοιοτυπία ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο εντός της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.