Πρόσληψη 3 δικηγόρων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Πρόσληψη 3 δικηγόρων στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και ΕνημέρωσηςΠλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νομικών Συνεργατών), στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (άρθρο 38 του π.δ. 82/2017).

Το αντικείμενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στο Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. με σχέση έμμισθης εντολής θα είναι η νομική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Υποχρεούνται επίσης να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα, για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και θα ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία η οποία προβλέπει και την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163 Καλλιθέα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κ. Ελένης Καραγιάννη (τηλ. επικοινωνίας : 210 909 8597), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Αθηνών, εφημερίδα «ΑΥΓΗ», αίτηση υποψηφιότητας

Η προκήρυξη