Δοκιμασία Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων Απριλίου 2019

Δοκιμασία Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων Απριλίου 2019

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει τη διεξαγωγή των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2019

  

Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται στην Αθήνα από την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 16 Ν.4194/2013), Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο κάθε έτους

Ανακοίνωση για τις εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2019

Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του άρθρου 16 Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Απριλίου 2019 θα ξεκινήσει στις 12 Απριλίου 2019.

Για τον τόπο, τις αίθουσες και την ακριβή ημέρα και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης κάθε αντικειμένου θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Καλούνται

1) οι πτυχιούχοι Νομικής Α.Ε.Ι. κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους στο Μητρώο Ασκουμένων και

2) οι αιτηθέντες την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων βάσει του Π.Δ. 122/2010, στους οποίους έχει γνωστοποιηθεί με οιοδήποτε τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά) ότι παραπέμπονται στη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, να υποβάλουν δήλωση επιλογής εξεταζόμενου αντικειμένου, η οποία θα συνοδεύεται από παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ποσού 60 € ανά εξεταζόμενο μάθημα από την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρες από 9.00΄ έως 14.00΄ στη Γραμματέα της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας κ. Αικατερίνη Βανδώρου (Ακαδημίας 60, 5ος όροφος, Γραμματεία Επιτροπής Επάρκειας).

Οι υποψήφιοι που έχουν αιτηθεί την εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο πλην του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, μπορούν να υποβάλουν εντός της ίδιας προθεσμίας την άνω δήλωση στους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους και να καταθέτουν το αντίστοιχο ποσό του/των παραβόλου/ων στον υπ’ αριθ. GR22 0172 0110 0050 1101 0664 543 λογαριασμό που τηρεί ο ΔΣΑ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αναλαμβάνουν:

1) την ΑΜΕΣΗ αποστολή των δηλώσεων μετά των αντιγράφων των καταθετηρίων στο fax: 210 3398211 υπ΄όψιν της γραμματέως Αικατερίνης Βανδώρου και

2) μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων την ΑΜΕΣΗ ταχυδρομική αποστολή τους μετά των αντιγράφων των καταθετηρίων στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, Υπ΄ όψιν Αικατερίνης Βανδώρου, Ακαδημίας 60, 106 79 ΑΘΗΝΑ.

–Επισυνάπτεται η δήλωση επιλογής εξεταζόμενου αντικειμένου, ανά κατηγορία υποψηφίων

dilosi_epilogis_mathimaton_aprilioy_2019-ptyhioyhoi_e.e.doc | dilosi_epilogis_mathimaton_aprilioy_2019_-ptyhioyhoi_e.e.-15_mathimata.doc | dilosi_epilogis_mathimaton_aprilioy_2019-dikigoroi_p.d._122-2010.docΗ σχετική νομοθεσία

Αριθμ. 21809 – ΦΕΚ B 961 – 08.04.2016
Τροποποίηση της με αριθ. 21803/21−3−2016 απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας».
O YΠOYΡΓOΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αριθ. 21803/21−3−2016 (Β ́793) απόφαση «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» και καθορίζουμε ως χρόνο διενέργειας των εξετάσεων για την περίοδο Απριλίου 2016, το διάστημα μεταξύ 8ης και 30ης Απριλίου του ίδιου έτους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω με αριθ. 21803/21−3−2016 (Β ́793) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2016

Αριθμ. 21803 – ΦΕΚ B 793 – 23.03.2016

Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 6 του N.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208).
2. Τη με αριθμ. 38940/17-6-2015 απόφασή μας με θέμα: «Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Υ.Ο.Δ.Δ 434) όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 75172/19-10-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ 772), 78806/3-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ 811) και 87071/30-11-2015 (Υ.Ο.Δ.Δ 901) όμοιες αποφάσεις.
3. Την ανάγκη ρύθμισης των λεπτομερειών διεξαγωγής των εξετάσεων υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας και
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τόπος και χρόνος διενέργειας δοκιμασίας επάρκειας
1. Η δοκιμασία επάρκειας διενεργείται στην Αθήνα από την προβλεπόμενη στον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 16 Ν.4194/2013), Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, τους μήνες Οκτώβριο και Απρίλιο κάθε έτους. Η ακριβής ημερομηνία διενέργειας κάθε εξέτασης καθορίζεται μετά από σχετική απόφαση και ανακοίνωση της Μόνιμης Επιτροπής. Με την ίδια ανακοίνωση ή με νεότερη που εκδίδεται το αργότερο τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα των εξετάσεων και τοιχοκολλάται σε πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και στην ιστοσελίδα του ίδιου Δικηγορικού Συλλόγου (www.dsa.gr) και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας (www.olomeleia.gr), καθορίζονται το οίκημα και η ακριβής ημερομηνία και ώρα που διενεργείται η εξέταση κάθε αντικειμένου.

2. Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης για την εξεταστική περίοδο του Απριλίου 2016, οι εξετάσεις διενεργούνται στο διάστημα μεταξύ 8ης και 30ης Απριλίου του ίδιου έτους. (Τροποποίηση με ΥΑ Αριθμ. 21803 – ΦΕΚ B 793 – 23.03.2016)

Άρθρο 2
Προπαρασκευή δοκιμασίας επάρκειας
1. Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προς συμμετοχή στη διαδικασία, συγκαλείται, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, προκειμένου να αποφασίσει αιτιολογημένα για την παραδοχή ή μη των αιτήσεων των υποψηφίων, όπως συνοδεύονται από τα σχετικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 17 παρ. 7 Ν. 4194/2013, και συντάσσει πίνακα με τους υποψήφιους ανά εξεταζόμενο αντικείμενο, τον οποίο παραδίδει στο γραμματέα της προκειμένου το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας (www.olomeleia.gr).
Στον πίνακα των υποψηφίων δεν εντάσσονται όσοι η Μόνιμη Επιτροπή, με απόφαση της, κρίνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 παρ. 3Α του Ν. 4194/2013, δεν υποχρεούνται να αποδείξουν τη γνώση τους. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι επιτηρητές των εξετάσεων, που μπορούν να είναι δικηγόροι ή υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Η αίτηση των ενδιαφερομένων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της δοκιμασίας επάρκειας συντάσσεται επί ειδικού εντύπου αίτησης που χορηγείται από την Επιτροπή, κατ’ αναλογία προς το άρθρο 3 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999) και συνοδεύεται από τα στοιχεία που καθορίζονται από το νόμο, ιδίως προσδιορίζεται η επιλογή του υποψηφίου για τα αντικείμενα στην εξέταση των οποίων επιθυμεί να συμμετέχει. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή κάνει δεκτές τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ανεξάρτητα αν αυτές συντάσσονται επί του ειδικού εντύπου του προηγούμενου εδαφίου. Στην τελευταία περίπτωση, αν από το περιεχόμενο της αίτησης δεν προκύπτουν τα αναγκαία για τη διενέργεια των εξετάσεων στοιχεία ή εμφανίζονται σε αυτή δυσερμήνευτα σημεία, καλεί έγκαιρα τον υποψήφιο να συμπληρώσει την αίτηση του, πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

3. Η Επιτροπή, εφόσον της ζητηθεί, υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα προς τους ενδιαφερόμενους πληροφορίες για τη διαδικασία της δοκιμασίας επάρκειας, ιδίως για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα της εξεταστικής διαδικασίας, τα δικαιώματα των συμμετεχόντων.

Άρθρο 3
Τρόπος διενέργειας δοκιμασίας επάρκειας
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους. Δύο τουλάχιστον μέλη της Επιτροπής προτείνουν από δύο (2) θέματα ο καθένας για κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο, εκ των οποίων προς εξέταση τίθενται συνολικά τα δύο (2). Κάθε θέμα περιλαμβάνει συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος με περισσότερα ερωτήματα. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με κλήρωση σε συνεδρίαση της Επιτροπής και συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί, μέλη της επιτροπής, οι ίδιοι ή εκπροσωπούμενοι από τους επιτηρητές, δύνανται να συμπληρώσουν αυτά, να απαλείψουν μέρος τους ή να τα αναδιατυπώσουν, εφόσον αυτό απαιτείται για λόγους διευκρίνισης και καλύτερης κατανόησης τους. Τα μη κληρωθέντα θέματα καταστρέφονται, συντασσομένου υπό της Επιτροπής σχετικού πρακτικού. Η Επιτροπή κατά τη διαδικασία διενέργειας κάθε εξέτασης εκπροσωπείται από ένα τουλάχιστον μέλος της προκειμένου να διευθετηθεί, εφόσον χρειαστεί, κάθε ζήτημα που μπορεί να ανακύψει και αφορά την εξέλιξη της διαδικασίας ή να δώσει διευκρινιστικές ή άλλες οδηγίες σχετικά με τα θέματα των εξεταζόμενων αντικειμένων. Για την ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν κατά την εξέλιξη της εξέτασης και τις διενεργούμενες ενέργειες, ιδίως τις διευκρινιστικές απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτήματα υποψηφίων, συντάσσεται σχετικό πρακτικό από το παριστάμενο μέλος της Επιτροπής.

2. Τα θέματα και τα επιμέρους ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να μπορούν οι μονάδες αξιολόγησης να καθοριστούν σε κλίμακα δέκα (10) βαθμών, που είναι υποχρεωτικές για τη βαθμολόγηση. Το αργότερο εντός δύο ημερών από το πέρας του συνόλου των εξετάσεων συνέρχεται η Επιτροπή, η οποία συντάσσει πρακτικό με τις ορθές απαντήσεις, ορίζει τα μέλη της που ως βαθμολογητές θα αναλάβουν τη διόρθωση κάθε γραπτού και τους διανέμει αυτά.

3. Ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος της Επιτροπής και οι επιτηρητές οφείλουν κατά τις ημέρες των εξετάσεων να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο μία (1) τουλάχιστον ώρα πριν την ώρα έναρξης τους. Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να προσέλθουν στην αίθουσα όπου διενεργείται η δοκιμασία τριάντα (30) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, οπότε και αρχίζει η εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων από το μέλος της Επιτροπής που παρίσταται ή από επιτηρητή.

4. Την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας σε κάθε αίθουσα εξετάσεων, ένα μέλος της Επιτροπής ή επιτηρητής εκφωνεί στους εξεταζόμενους τα θέματα. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων, αποκλείεται από την εξέταση.

5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει δηλώσει αδυναμία στο να ανταποκριθεί σε γραπτή δοκιμασία, η Επιτροπή ορίζει μέλος της ή υπάλληλο, ο οποίος θα καταγράφει όσα ο εξεταζόμενος υπαγορεύει. Για τη διαδικασία αυτή προβλέπεται ξεχωριστός χώρος στο εξεταστικό κέντρο. Στο γραπτό του υποψηφίου επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του υπογράφοντα για την πλήρη καταγραφή των υπαγορευμένων. Η δήλωση αυτή κρατείται από τον Γραμματέα της Επιτροπής και δεν διαβιβάζεται στα μέλη της που αναλαμβάνουν τη βαθμολόγηση του συγκεκριμένου γραπτού. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ενημερώσει εγκαίρως την Επιτροπή προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στις εξετάσεις, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας.

6. Οι υποψήφιοι γράφουν σε ομοιόμορφο έντυπο, μονογραφημένο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, που τους χορηγείται εκ μέρους της από τους επιτηρητές. Στους υποψηφίους παρέχεται δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν το θέμα. Κάθε υποψήφιος, κατά τη λήξη της προκαθορισμένης για την εξέταση ώρας, ή και πριν από αυτήν, παραδίδει στο μέλος της Επιτροπής το γραπτό του μαζί με το πρόχειρο. Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα, πλην όσων αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσας, και των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου. Αφού γίνει η παραβολή με επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας, οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του καλύπτονται με ειδική αδιαφανή ταινία, η οποία δεν αφαιρείται παρά με την οριστικοποίηση της βαθμολογίας.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ελέγχεται αν ο αριθμός των γραπτών που έχουν συγκεντρωθεί ανταποκρίνεται στον αριθμό των εξετασθέντων. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, ο γραμματέας της Επιτροπής χωρίζει τα γραπτά ανά εξεταζόμενο μάθημα, τοποθετώντας τα σε αντίστοιχους φακέλους.

8. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλων βοηθημάτων. Επιτρέπεται μόνο η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο, αποβάλλεται από την εξέταση με πράξη της Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε λευκή κόλλα. Τα πρόχειρα σημειώματα των εξεταζομένων καταστρέφονται με πρακτικό της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Βαθμολόγηση γραπτών
1. Η Επιτροπή αναθέτει τη βαθμολόγηση των γραπτών ανά εξεταζόμενο αντικείμενο σε δύο μέλη της, που ορίζονται ως βαθμολογητές.

2. Ο πρώτος κατά χρονική σειρά, βαθμολογητής, αφού θέσει αύξοντα αριθμό σε κάθε γραπτό που του διανεμήθηκε, συντάσσει με τη βοήθεια του γραμματέα της Επιτροπής πίνακα βαθμολογητή για το σχετικό αντικείμενο βαθμολόγησης, συμπληρώνοντας επ’ αυτού τον αύξοντα αριθμό κάθε γραπτού και έναντι αυτού τη βαθμολογία που αντιστοιχεί, για κάθε επιμέρους ερώτημα και στο σύνολο. Όταν ο πίνακας συμπληρωθεί, ο βαθμολογητής υπογράφει στο τέλος αυτού και τον παραδίδει στον γραμματέα της επιτροπής μέσα σε κλειστό φάκελο. Ο δεύτερος, κατά χρονική σειρά, βαθμολογητής, με βάση τους αύξοντες αριθμούς που έχουν τεθεί στα γραπτά από τον πρώτο βαθμολογητή, προβαίνει αντίστοιχα στη βαθμολόγηση τους, τηρώντας τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου.

3. Αφού συγκεντρωθούν οι φάκελοι με τους πίνακες βαθμολογητών όλων των γνωστικών αντικειμένων, ο γραμματέας της Επιτροπής, πριν αποκαλύψει τα στοιχεία του εξεταζόμενου, συντάσσει πίνακα τελικής βαθμολογίας ανά εξεταζόμενο μάθημα, όπου περιλαμβάνονται ο αύξων αριθμός κάθε γραπτού, ο βαθμός κάθε βαθμολογητή και ο τελικός βαθμός που προκύπτει από το μέσο όρων των βαθμών των βαθμολογητών. Κατόπιν, ενώπιον της Επιτροπής, ο γραμματέας της αποκαλύπτει τα στοιχεία του συγγραφέα εκάστου γραπτού αντικαθιστώντας με αυτά τον αύξοντα ανά αντικείμενο αριθμό που είχε τεθεί γι’ αυτόν στους πίνακες τελικής βαθμολογίας και συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας ανά μάθημα και στο σύνολο, όπου περιλαμβάνονται όλοι όσοι έγιναν δεκτοί στη δοκιμασία επάρκειας και οι τελικοί βαθμοί για όλα τα αντικείμενα.

4. Η βαθμολόγηση των γραπτών και η ολοκλήρωση της διαδικασίας του παρόντος άρθρου ολοκληρώνεται το αργότερο εντός διαστήματος δύο (2) εβδομάδων από τη διενέργεια της εξέτασης κάθε γνωστικού αντικειμένου. Η Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr)
και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας (www.olomeleia.gr).

Άρθρο 5
Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη για τη δοκιμασία επάρκειας περιλαμβάνει:

α) Για το Ελληνικό Σύνταγμα: Γενική Θεωρία, Συνταγματική Οργάνωση του Κράτους και Δικαιώματα του Ανθρώπου,

β) Για το Αστικό Δίκαιο, την Πολιτική Δικονομία, το Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία: Η ύλη που περιλαμβάνεται στους αντίστοιχους Κώδικες, όπως ισχύουν και

γ) Για το Διοικητικό Δίκαιο και τη Διοικητική Δικονομία τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το Π.δ. 18/1989 (Δικονομία ακυρωτικών διαφορών), το Ν. 702/1977 (Κατανομή ακυρωτικών διαφορών) και το Ν. 1406/1983 (Διοικητικές διαφορές ουσίας).

Άρθρο 6
Ύψος εξέταστρων
Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις και την κάλυψη των δαπανών της εξεταστικής διαδικασίας του Απριλίου 2016, ορίζονται εξέταστρα στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά μάθημα και ανά εξέταση, το οποίο σύμφωνα με το νόμο καταβάλλεται στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και χρησιμοποιείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για για τις ανάγκες της συγκεκριμένης εξεταστικής διαδικασίας. Τα εξέταστρα καταβάλλονται είτε με την αίτηση υπαγωγής στη δοκιμασία επάρκειας, είτε ξεχωριστά, αλλά όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της. Για την καταβολή τους χορηγείται σχετικό αποδεικτικό έγγραφο που προστίθεται στα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής στη δοκιμασία επάρκειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.