Απαγόρευση κυνηγιού στη θέση «Σκλήθρα» Πυργετού Τεμπών

Αριθμ. πρωτ.: 5158/152573 δ/ξης: 8 – ΦΕΚ B 2982 – 16.09.2016
Πενταετής απαγόρευση θήρας στη θέση «Σκλήθρα», Τοπικής Κοινότητας Πυργετού, Δημοτικής Ενότητας Πυργετού, Δήμου Τεμπών, Νομού Λάρισας, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μία 5ετία, ήτοι από 5-9-2016 μέχρι 5-9-2021, σε έκταση 1170,6 στρεμ. στη θέση «Σκλήθρα», Τοπικής Κοινότητας Πυργετού, Δημοτικής Ενότητας Πυργετού, Δήμου Τεμπών

Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως εξής:
Ανατολικά: Παράλληλη οδός της ΠΑΘΕ από την αερογέφυρα αυτής στο ύψος του Πυργετού και για μήκος 700 περίπου μέτρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.
Νότια: Παρακαμπτήρια οδός της ΠΑΘΕ από γέφυρα «Μεριά» προς Μεσάγγαλα μέχρι συναντήσεως της αερογέφυρας ΠΑΘΕ.
Δυτικά: Με αγροτικό δρόμο που άρχεται από γέφυρα «Μεριά».
Βόρεια: Συνέχεια του ίδιου αγροτικού δρόμου με τον οποίο συνορεύει Δυτικά.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Επισυνάπτεται απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:50.000 όπου είναι περασμένα τα όρια της έκτασης.