Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς για το 2020

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς για το 2020

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικηγόρους

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, προσκαλεί όσες και όσους υποψήφιους Δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο Ε.Β.Ε.Π., να υποβάλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στο πρωτόκολλο του Ε.Β.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, ήτοι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2020

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων στο Ε.Β.Ε.Π. ξεκινά την 1η Μαρτίου 2020 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2020. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε μία (1).

Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από την προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού του Ε.Β.Ε.Π.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.
Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου),

γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου,

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Ε.Β.Ε.Π.,

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Ε.Β.Ε.Π. και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψήφιων ασκουμένων δικηγόρων στο Ε.Β.Ε.Π. υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο έντυπα, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προς το Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Ε.Β.Ε.Π. (Γ. Κασιμάτη 1 – πλ. Οδησσού, Πειραιάς, Τ.Κ. 18531, ισόγειο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του Ε.Β.Ε.Π.

Η πρόσκληση με το υπόδειγμα αίτησης

 

 

Αριθμ. 65310 – ΦΕΚ B 3523 – 01.11.2016
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Υπηρεσία Γενικού και Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, σε δύο (2) άτομα,

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι μηνών, μετά από αίτηση του ιδίου υποψηφίου δικηγόρου και αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 1η Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του ΕΒΕΠ, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της ανάρτησης της ανακοίνωσης. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο ΕΒΕΠ με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού του ΕΒΕΠ.

Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης του Επιμελητηρίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.