Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Ηπείρου

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Ηπείρου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, μετά από την με αριθμό 15η /31.05.2018 (θέμα ΕΗΔ 1) απόφαση της Συγκλήτου του και σύμφωνα με τις προτάσεις των Τμημάτων του, προκηρύσσει θέσεις για την κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών με ανάθεση διδακτικού έργου ορισμένου χρόνου σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΡ.ΔΙ.Π) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα από τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις προσόντα και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο στις Γραμματείες των Τμημάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο δηλαδή από 15.06.2018 έως και 04.07.2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αυτής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, στις Γραμματείες των Τμημάτων, στις ιστοσελίδες των Τμημάτων και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (http://www.teiep.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στα Τμήματα και τα τηλέφωνα του ΤΕΙ Ηπείρου:

– ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε., Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50350, 50342, 50499

– ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, Κωστακίοι Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50300, 50299.

– ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, Κωστακιοί Άρτας Τ.Θ. 110- Τ.Κ. 47100 Άρτα, Τηλ. 26810-50227, 26810-50230, 26810- 50200.

– ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, 4 ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510-50713, 50771.

– ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 4 ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510-50714, 50735.

– ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, 4 ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών Τ.Κ. 45500 Ιωάννινα, Τηλ. 26510-50712, 50715.

– ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Ειρήνης και Φιλίας 1 Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, Τηλ. 26650-49863.

– ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, Ψαθάκι, Τ.Θ.169, Πρέβεζα, τηλ. 2682050621, 50550.