Πρόσληψη πτυχιούχων ερευνητών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πρόσληψη πτυχιούχων ερευνητών στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Πλήρωση τριάντα επτά (37) θέσεων ερευνητικού προσωπικού βαθμίδας Γ στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
Κατάθεση δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

–  Αυτοπροσώπως

–  Με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο

–  Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην εξής διεύθυνση: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Τέρμα Αλκμάνος –Ιλίσια, 11528 Αθήνα

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή [email protected] ή να καλέσουν στο 2107784850.

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει:

α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης.

β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.

γ) Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

δ) Για όσους δεν είναι Έλληνες πολίτες απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

στ) Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν ένα (1) αντίτυπο όλων των δικαιολογητικών τους (αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) και επτά (7) ηλεκτρονικά αρχεία σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης (7 CD ROM ή 7 USB stick), τα κάτωθι:

i) Αίτηση Υποψηφιότητας πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, στην οποία θα αναφέρουν τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

ii) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

iii) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με τα οποία θα αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση του Ν. 4250/2014 ή

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Εφ’ όσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού, για τους Έλληνες πολίτες, απαιτείται και πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τουλάχιστον κατατεθειμένη αίτηση.

iv) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (Για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος).

v) Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται

vi) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους), ότι δεν έχει ποινικά ή άλλα νομικά κωλύματα για διορισμό σε δημόσια θέση και ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους της προκήρυξης.

vii) Δήλωση Ανάγνωσης και Αποδοχής του περιεχομένου των ηλεκτρονικών αρχείων.

viii) Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία επί των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για τα ερευνητικά έργα, τίτλοι σπουδών κ.λπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18 Οκτωβρίου 2019

Η προκήρυξη