Προσλήψεις στον Δήμο Πολυγύρου – 17 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πολυγύρου, που εδρεύει στον Πολύγυρο και συγκεκριμένα

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ).

2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB).

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗ ΓΑΙΩΝ).

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ.

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ).

2 ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ.

8 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΕΠ Δήμου Πολυγύρου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50 63100 Πολύγυρος, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Σεραφείμ Βασιλ. (τηλ. επικοινωνίας: 2371350711).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πολυγύρου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.