Προσλήψεις στον Δήμο Επιδαύρου – 10 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως τρείς (03) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για τις ανάγκες Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2017 και συγκεκριμένα:
10 εργάτες Κατηγορίας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.
Τυπικά Προσόντα: Τουλάχιστον Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, στο Δήμο Επιδαύρου (Πλατεία Καραϊσκάκη, Λυγουριό, Τ.Κ.21052), Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες