Προγράμματα Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Προγράμματα Λογαριασμού Απασχόλησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2018

Η εργοδοτική εισφορά 0,45% που καθορίστηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του Ν. 2336/95, καταβάλλονταν υπέρ του Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2434/96, όπως ίσχυε στο άρθρο 34 του Ν.4144/13.

Από 1.7.2014 οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2434/1996 (Α’188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύµφωνα και µε τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α’112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της  παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄88) διαµορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46% µε εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε), σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν.2224/1994 (Α΄122).Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συµπεριλαµβανοµένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισµένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕ∆, συνεισπράττεται µε τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει στην παρ.5 του άρθρου 34 του Ν. 4144/13.

∆υνάµει της ως άνω διάταξης σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 464 ΑΚ που ορίζει ότι «απαιτήσεις ακατάσχετες είναι ανεκχώρητες», τυχόν εκχωρήσεις των προς επιστροφή ποσών από τις δικαιούχες επιχειρήσεις σε  τρίτους είναι άκυρες

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ µε τη µε αριθ 658/45/12.12.2017 διατύπωση γνώµης η οποία εγκρίθηκε µε τη µε αριθµ 3569/82/19.12.2017 απόφαση του ∆Σ του ΟΑΕ∆, κατήρτισε για το έτος 2018 ετήσιο πρόγραµµα διάθεσης και διαχείρισης των πόρων που αφορά στα προγράµµατα κατάρτισης του προσωπικού των δικαιούχων φορέων µε την ονοµασία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2018» και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2018».

Δείτε την εγκύκλιο του ΟΑΕΔ για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΛΑΕΚ (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2018

– – – – –

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017.

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-30 εργαζόμενοι) η  Επιτροπή ΕΛΕΚΠ με την με αριθμό 316/21/06.06.2017 διατύπωση γνώμης, έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις προγράμματος κατάρτισης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1-30 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) ΕΤΟΥΣ 2017

Εγκύκλιος υλοποίησης