Πρόγραμμα μαθημάτων τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και Ειδικού Λυκείου

Αριθμ. 147356/Δ3 – ΦΕΚ B 3011 – 20.09.2016
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Ειδικού Λυκείου