Πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

Αριθμ. 4743/107993 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3443/25.10.2016
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 247/2016 της Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 23.2016, σ. 1) και (ΕΕ) αριθ. 248/2016 της Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 23.2016, σ. 8) σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία

Η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει:
α) Στη διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο της διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών.
β) Στην αύξηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης κατανάλωσης οπωροκηπευτικών και στη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών.
γ) Στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ιδίως τη σταθεροποίηση των αγορών και τη διασφάλιση του εφοδιασμού τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.