Προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2014. Τροποποίηση

Αριθμ. Φ10034/18408/465 – ΦΕΚ B 3094 – 18.11.2014
Τροποποίηση της αριθ. Φ. 10034/14323/372/8−8−2014 (ΦΕΚ 2274/Β/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της αριθ. Φ10034/2196/59/2014 (ΦΕΚ 760/Β/27−3−2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Προγραμμάτων και Αριθμού Δικαιούχων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2014.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:
1. Η παρ. 5 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες τετρακόσια πενήντα (450) άτομα».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες:
− Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα της παροχής.
− Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 4 τέκνα, άγαμα, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2014.
− Να είναι, όλοι οι ανωτέρω, κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης».

3. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 3, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι κληρωθέντες δικαιούχοι του Προγράμματος Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου έτους 2014 μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι την 31−10−2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή, τα αδιάθετα δελτία μέχρι και τη συμπλήρωση του αριθμού των ενενήντα τριών χιλιάδων (93.000) ατόμων θα διανέμονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό το έτος 2014, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ