Προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

ethelousiaΑριθμ. Φ 80000/οικ. 36192/2283 – ΦΕΚ Β 3290 – 24.12.2013

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ΄ και θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 (Α89), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) και του τέταρτου άρθρου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ Α 268)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ Α 141)».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 ( ΦΕΚ Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των οικείων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι θα καταβληθεί εφάπαξ το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι υπαγωγής
1. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της παραγράφου αυτής, εφόσον συμμετέχουν από 14-11-2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, που προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

2. Δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, έχουν οι ασφαλισμένοι της περ. α΄ της παραγράφου αυτής, εφόσον: i) έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου πριν την 14.11.2013 ή ii) έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις της προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον καταβάλλουν οι ίδιοι μέχρι και την 31.1.2014 εφάπαξ το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική τους ασφάλιση.

Άρθρο 2
Καταβολή εισφορών προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης
1. α) Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση βάσει των διατάξεων της περίπτωσης αυτής στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, πρόνοιας και ασθένειας).

β) O εργοδότης εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή από την τελευταία ημέρα εργασίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, υποβάλλει αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση των εργαζομένων που επιθυμούν να υπαχθούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στα αρμόδια όργανα των οικείων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, η οποία εμπεριέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, χρόνο ασφάλισης σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς, χρόνο από αναγνώριση, εκτιμώμενο κόστος ανά ασφαλισμένο, ανά φορέα κοινωνικής ασφάλισης και συνολικά, τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της απασχόλησης, ημερομηνία έναρξης και λήξης της προαιρετικής ασφάλισης

γ) O αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα ατομικές αποφάσεις υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και το εκτιμώμενο κόστος, όπως αυτό προκύπτει από την ανωτέρω αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση, τις οποίες κοινοποιεί και στην έδρα του εργοδότη.

δ) Ο εργοδότης καταβάλλει στον αρμόδιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης το συνολικό ποσό των αναλογουσών εισφορών που προκύπτει με βάση το εκτιμώμενο κόστος, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση την ανωτέρω αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της.

ε) Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος των ανωτέρω προσώπων, οι οποίες κοινοποιούνται και στην έδρα του εργοδότη, προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής) στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Εάν προκύπτει διαφορά σε βάρος του εργοδότη αυτή καταβάλλεται εντός 2 μηνών και σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αυτής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, αναζητούνται δε κατά τα ισχύοντα από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς. Σε άλλη περίπτωση η τυχόν διαφορά συμψηφίζεται με εισφορές που οφείλει ο εργοδότης για την ασφάλιση του προσωπικού του.

2. Α) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου μέχρι 14-11-2013 υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των διατάξεων της περίπτωσης αυτής στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα ατομική απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση που απαιτείται για τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε χορήγησης εφάπαξ παροχής.
Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί στην προαιρετική ασφάλισή του.
Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής).

Β) Οι ασφαλισμένοι της περ. θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης βάσει των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, αιτούνται την εφάπαξ καταβολή του ποσού των εισφορών που αναλογεί στο συνολικό χρόνο υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης μέχρι την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
O κάθε αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας εκδίδει άμεσα ατομική απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση που απαιτείται για τη θεμελίωση είτε συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε χορήγησης εφάπαξ παροχής.
Ο ασφαλισμένος καταβάλλει εφάπαξ μέχρι και την 31.1.2014 το ανωτέρω συνολικό ποσό που αναλογεί στην προαιρετική ασφάλισή του.
Μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και των αποφάσεων χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής).

Άρθρο 3
Δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος
1. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης της αναλυτικής συγκεντρωτικής κατάστασης του άρθρου 2 παρ. 1 της παρούσας απόφασης.

2. Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων της περίπτωσης θ΄ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012,όπως ισχύει, κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον μέχρι και την 31.1.2014 καταβάλλουν οι ίδιοι εφάπαξ το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Άρθρο 4
Χρόνος άσκησης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
Το δικαίωμα σύνταξης και εφάπαξ βοηθήματος δύναται να ασκηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ