Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2018

Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β εξεταστικής περιόδου 2018Εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων B΄ εξεταστικής περιόδου 2018

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2018 για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των Εφετείων της Χώρας, Παρασκευή 14.12.2018, Σάββατο 15.12.2018 και Κυριακή 16.12.2018. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται κατά την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή κάθε Εφετείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικού τμήματος νομικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλληνας το γένος μπορεί να διοριστεί δικηγόρος μετά από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., ύστερα από γνώμη του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις οφείλουν μέχρι την Πέμπτη 6.12.2018 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης:

α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και,
δ) παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικηγόρων Β΄ περιόδου 2018». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).

Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς σε: α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία, β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, γ) Εμπορικό Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα Δεοντολογίας.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:

– Παρασκευή 14.12.2018 και ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

– Σάββατο 15.12.2018 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
ii) 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο

– Κυριακή 16.12.2018 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία
ii) 14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Β΄ Εξεταστικής Περιόδου 2018

Για ασκούμενους δικηγόρους που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών
μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,
δηλαδή μέχρι τις 16. 12. 2018.

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Δ.Σ.Α. θα γίνεται από 7.11.2018 έως 23.11.2018 και ώρες 9.00-13.30.

Η υποβολή των δικαιολογητικών στο Εφετείο Αθηνών λήγει στις 6.12.2018 (η έναρξη της προθεσμίας υποβολής θα ανακοινωθεί προσεχώς).

Το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων του διαγωνισμού ορίζεται ως εξής:

Παρασκευή, 14.12.2018 ώρα 17.00-19.00: Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

Σάββατο, 15.12.2018 ώρα 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
ώρα 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή, 16.12.2018 ώρα 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

ώρα 14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Οι ασκούμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων και δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους στο Τμήμα Ασκουμένων οφείλουν να το καταθέσουν το αργότερο μέχρι τις 15.11.2018.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ
(Τμήμα Ασκουμένων Δ.Σ.Α., 4ος όροφος / παλαιό κτίριο)

1. Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης και παράβολο του Δικηγορικού Συλλόγου 4,40 ευρώ και μεγαρόσημα 3 ευρώ για την αίτηση και 2 ευρώ για το πιστοποιητικό άσκησης (Έντυπη αίτηση από το ΔΣΑ).

Όσοι επιθυμούν αντίγραφο πτυχίου από αυτό που έχει κατατεθεί στο Δ.Σ.Α. για να το υποβάλουν στο Εφετείο, μπορούν να το ζητήσουν με την ίδια αίτηση και παράβολο 3 ευρώ και μεγαρόσημο 2 ευρώ.

2. Βεβαίωση από τον δικηγόρο/ δικηγορική εταιρεία ότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.
– Οι ασκούμενοι που έχουν δηλώσει διακοπή της άσκησής τους και έχουν διαγραφεί από το μητρώο ασκουμένων, οφείλουν να ζητήσουν την επανεγγραφή τους και να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τη σχετική αίτηση μέχρι τις 15.11.2018.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 1599/86, ότι δεν εμπίπτετε στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων»
και μεγαρόσημο 3 ευρώ.
2. Πιστοποιητικό άσκησης (Εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω).
3. Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου.
4. Παράβολο ποσού ύψους εξήντα πέντε (65) ευρώ ή τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμενη εξέταση και απερρίφθη, ποσά που θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό δικηγόρων B΄ περιόδου 2018». Υπάρχει δυνατότητα καταβολής των ως άνω ποσών και με ηλεκτρονικό παράβολο (κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8714 για τα 30 ευρώ).
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αλλοδαπή ιθαγένεια θα προσκομίσουν αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο της προβλεπομένης από το άρθρο 6 του Κώδικα Δικηγόρων υπουργικής απόφασης σχετικής με την άδεια διορισμού τους ως δικηγόρους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

• Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να επανεγγραφεί στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Α, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.

Στην περίπτωση που έχει παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.

• Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό, η επανεγγραφή στο μητρώο ασκουμένων γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι που απέτυχαν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων A΄εξεταστικής περιόδου 2018 και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό B΄εξεταστικής περιόδου 2018 οφείλουν:

– να συνεχίσουν την άσκησή τους και να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τη σχετική αίτηση μέχρι τις 15.11.2018 και στη συνέχεια

– να καταθέσουν στην Υπηρεσία του Τμήματος Ασκουμένων τα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού άσκησης μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 23.11.2018.