Προσλήψεις στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, που εδρεύει στην Αγία Βαρβάρα Νοµού Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.2 ∆Ε Οδηγών [Γ’ (C) Κατηγορίας – µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου].
3 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριµµατοφόρων.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Αγίας Βαρβάρας, Αριστοµένους 8, Τ.Κ. 12351 Αγία Βαρβάρα Αττικής απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών – Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κ.κ. Σταυρούλας Καπαράκου και Νίκης Σπηλιοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132019352-3).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες

δεκαέξι (16) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίας Βαρβάρας (∆.Η.Κ.Ε.Α.Β.) που εδρεύει στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, προκειµένου να υλοποιήσει τα Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού κατά την περίοδο 2017-2018 σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, προτίθεται να προσλάβει δεκαέξι (16) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωριαία αποζηµίωση διάρκειας έως 8 µήνες

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού γίνεται στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου και στην Ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας (www.agiavarvara.gr) ενώ η δηµοσίευση της παρούσας γίνεται σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 έως 14.00,στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την εποµένη δηµοσίευσης της παρούσας.

Γίνεται η κατάρτιση πινάκων σειράς προτεραιότητας και η ανάρτησή τους στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, οδός Σίφνου και Αγίου Γεωργίου