Προκήρυξη Βουλευτικών Εκλογών 25-01-2015

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 173/2014 – ΦΕΚ A 277 – 31.12.2014
Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 1, 3 και 4 εδάφ. α ́, 35 παρ. 2 περίπτ. γ ́ και 41 παρ. 3 του Συντάγματος.
2. Το γεγονός ότι η Βουλή δεν εξέλεξε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τις τρεις διαδοχικές ονομαστικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στις 17, 23 και 29 Δεκεμβρίου 2014,

αποφασίζουμε:

Διαλύουμε τη Βουλή της ΙΕ ́ Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς

για την εκλογή Βουλευτών στις 25 Ιανουαρίου 2015ημέρα Κυριακή,

και συγκαλούμε τη Βουλή, που θα προκύψει από τις εκλογές, στις 5 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ