Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών Υπουργείων

Προκήρυξη για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Η προκήρυξη αφορά είκοσι (20) θέσεις Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων:

Εσωτερικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Οικονομικών,
Υγείας,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Τουρισμού
και υπογράφεται από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς.

Η επιλογή θα διενεργηθεί από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που απαρτίζεται από δύο (2) μέλη του ΑΣΕΠ, ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν (1) Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016.

Για τη συμμετοχή τους στην Προκήρυξη οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Τρίτη 2 Μαΐου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και ο τρόπος απόδειξης αυτών, τα κωλύματα υποψηφιότητας, η διαδικασία υποβολής αίτησης και τα στάδια επιλογής των υποψηφίων περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη, η οποία, πέραν της ανάρτησής της στο Πρόγραμμα Διαύγεια, έχει καταχωριστεί στους ιστότοπους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr) και των Υπουργείων όπου προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύνης.

Η προκήρυξη