Προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους έναρξης 2016-2017

Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι επίκειται, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017, προκήρυξη 100 νέων θέσεων υποτροφιών διάρκειας ενός (1) έτους για μεταδιδακτορική έρευνα στην Ελλάδα με έναρξη το νωρίτερο από 1/9/2016. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. Οι εν λόγω θέσεις υποτροφιών αφορούν Μεταδιδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ και κατανέμονται στις θεματικές περιοχές Βιομηχανία, Υγεία, Ενέργεια, Υποδομές – Αστική Ανάπτυξη – Περιβάλλον, ενώ δεν αποκλείονται οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες με την προϋπόθεση ότι αφορούν τις Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των ανωτέρω θεματικών περιοχών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με βαθμό Άριστα, εφόσον δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ετών από το έτος αναγόρευσής τους. Ως ημερομηνία αναφοράς θα θεωρείται η ημερομηνία έναρξης των υποτροφιών.
2. Να έχουν βεβαίωση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας από Τμήμα, Τομέα ή επιβλέποντα καθηγητή ΑΕΙ, στην οποία να βεβαιώνεται η έναρξη αυτής εντός της περιόδου από 1/9/2016 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
3. Να έχουν ατομικό δηλωθέν εισόδημα μικρότερο των 15.000,00 € κατά το τελευταίο φορολογικό έτος και να μην έχουν σύμβαση πλήρους απασχόλησης στη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με τις δόκιμες διαδικασίες βάσει ποιοτικών κριτηρίων, όπως η ποιότητα της πρότασης, το προφίλ του/της υποψηφίου και οι δημοσιεύσεις του/της.
Λόγω του ότι όλες διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου 2017, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμάσουν φάκελο υποψηφιότητας με τα εξής:
1. Ατομικά στοιχεία (πτυχία-τίτλους σπουδών, βεβαίωση επιβλέποντα ή Τμήματος , πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και λοιπά πιστοποιητικά που θα δημοσιευτούν στην προκήρυξη)
2. Ερευνητική Πρόταση έκτασης έως 2000 λέξεων.
3. Τουλάχιστον δύο (2) συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές (εκδιδόμενα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό).
4. Προαιρετικά έως 4 άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές.
5. Έως τρεις (3) προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) σε διεθνή συνέδρια

Έως τρία ελληνικά ή διεθνή βραβεία επιστημονικών διαγωνισμών.
Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει παρόμοια πρόταση στο ΙΚΥ κατά τα έτη 2015-17 θα μπορούν να επικαλεσθούν στοιχεία του προηγούμενου φακέλου τους, εφόσον συνεχίζουν να είναι σε ισχύ, με εξαίρεση την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση

ΣχετικάΥποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας