Υποτροφίες ΙΚΥ για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /Ερευνητριών»

Αριθμ. 12523/Z1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 362/09.02.2017
Τροποποίηση της αριθμ. 125659/ΓΔ6/28.7.2016 (ΦΕΚ 2602, τ.Β ́) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί καθορισμού των όρων και των διαδικασιών επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών / Ερευνητριων» – 1ος κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 125659/ΓΔ6/28.7.2016 (ΦΕΚ 2602, τ.Β ́) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί καθορισμού των όρων και των διαδικασιών επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών /Ερευνητριων» – 1ος κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-20, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο, ως προς τα κάτωθι:

1. Η υποσημείωση (1) της περίπτωσης 3 της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Υποψήφιος, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής, υποβάλλει απαραιτήτως βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (Α και Β Τμήμα) ή αντίγραφο της απόδειξης υποβολής αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση του πτυχίου και υπό τον όρο ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.»

2. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β αντικαθίστανται ως ακολούθως:

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
«Μετά τη λήξη της ταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ προθεσμίας η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ αρχίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ. Eπί του πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, που καταρτίζεται σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’, η αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των αιτήσεων αυτών και καταρτίζει σχετικό πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος κάποιου υποψηφίου δεν πληροί τους όρους και τα κριτήρια της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ο πίνακας των επιλεγέντων υποψηφίων συμπληρώνεται με ίσο αριθμό υποψηφίων από τον πίνακα των επιλαχόντων.
Ο πίνακας «μη επιλέξιμων αιτήσεων» εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του (iky.gr

3. H παράγραφος 1 του κεφαλαίου Γ’ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ
Η αξιολόγηση θα γίνει εξατομικευμένα, από μέλη ΔΕΠ/ ΕΠ όλων των βαθμίδων και ομότιμους καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή / και της αλλοδαπής και από εν ενεργεία Ερευνητές Α , Β και Γ Βαθμίδας και συνταξιούχους Ερευνητές Α’, Β’ και Γ ́ βαθμίδας, που θα οριστούν ανά επιστημονικό τομέα από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. Οι αξιολογητές θα προκύψουν από το Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. και το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΠΕΛΛΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. 125659/ΓΔ6 – ΦΕΚ B 2602 – 23.08.2016
Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων»-1ος κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο


Αριθμ. 82871/Ζ1 – ΦΕΚ B 1506 – 26.05.2016
Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της δράσης 10.2.2.03.01 με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» ‐1ος κύκλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ελληνικό δημόσιο