Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ΕΣΠΑ 2014-2020

Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας

Αριθ. 7.6901 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2622/26.07.2017
Τροποποίηση της με αριθμό 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ Β 3975/12-12-2016) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει».

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 1
Πλαίσιο ένταξης
1.1. Καταρτίζουμε τη Δράση «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει», η οποία κατά το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος της εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και κατά το σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και αφορά τη δράση της απασχόλησης ορίζεται από το πλαίσιο που θέτει η υποπαράγραφος ΙΔ1, της παραγράφου ΙΔ, του άρθρου πρώτου, ν. 4152/2013, ως ισχύει σήμερα.
1.2. Η παρούσα Δράση, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της απευθύνεται στο σύνολο των Δήμων της χώρας εκτός α) των Δήμων που συμμετέχουν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 και β) των Δήμων της χώρας που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης. Η παρούσα Δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης απευθύνεται α) στους Δήμους της χώρας που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, εκτός των Δήμων που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 και β) στους 51 Δήμους που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 μόνο στις ειδικότητες που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΑ. Στους 51 Δήμους που συμμετείχαν στις Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ με αριθ. 7/2016 και 10/2016 μόνο στις ειδικότητες που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας των υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας του ΥΠΕΚΑΑ η δράση της κατάρτισης συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.
1.3. Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

2. Η παράγραφος 2.4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
2.4. Σε ειδικά αιτιολογημένες περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τομέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το χρονικό διάστημα απασχόλησης των ωφελουμένων δύναται να παραταθεί έως ένα (1) μήνα και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πέραν της προβλεπόμενης από την Πρόσκληση συνολικής χρονικής διάρκειας έκαστου προγράμματος και μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου προβλεπόμενου από την Πρόσκληση αριθμού ημερομισθίων. Η απασχόληση των ωφελουμένων που εμπίπτει σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναστέλλεται κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και θέρους εφόσον οι σχολικές μονάδες παραμένουν κλειστές.

3. Η παράγραφος 14.2 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
14.2. Για την αντιμετώπιση παραλείψεων, αντιθέσεων και λοιπών τυπικού χαρακτήρα προβλημάτων από την εφαρμογή διατάξεων της τροποποιούμενης απόφασης, οφειλομένων στην μετατόπιση της κατάρτισης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της που προσιδιάζουν στον νέο χαρακτήρα της κατάρτισης ως συγχρηματοδοτούμενης»

4. Μετά την παράγραφο 14.2 του άρθρου 14, προστίθεται παράγραφος 14.3, ως εξής:
«14.3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.»

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ αριθμόν 6.15107/5.12840 (ΦΕΚ Β 3975) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ν. 4152/2013 ως ισχύει»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017

– – – – –
Αριθ. 6.15107/5.12840 – ΦΕΚ B 3975 – 12.12.2016
Προώθηση της απασχόλησης ανέργων μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ν. 4152/2013 ως ισχύει.
Αριθμ. 6.8208/5.7245 – ΦΕΚ B 1669 – 10.06.2016
Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 6.1714/5.1504 (ΦΕΚ 424/Β’/22-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020


Αριθμ. 6.1714/5.1504 – ΦΕΚ B 424 – 22.02.2016
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020.