Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο δήμο Αγίου Δημητρίου

Πρόσκληση προς τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διάρκειας 6 μηνών στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα, για την κάλυψη μίας (1) θέσης.Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ– ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΩΡΑΡΙΟ

1.Το χρονικό διάστημα της άσκησης, ορίζεται για έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013.

2.Η μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το ποσό αυτό δεν θα υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο κατόπιν εντάλματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

3.Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

Β. ΑΙΤΗΣΗ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αγίου Δημητρίου είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 55, 173 43 Άγιος Δημήτριος , απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κυρίας Καλλιόπης Αναγνωστοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 213 2007755).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:

1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,

2. Αντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

4. Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους εάν έχει γίνει εγγραφή ή Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο δικηγορικό σύλλογο αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους με την υποχρέωση να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι:

1. Εφόσον επιλεγούν,κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα.

2. Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Δήμο Αγίου Δημητρίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται δέκα ημέρες από την επομένη της ανάρτησης.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των υποψηφίων υπερβούν τον αριθμό της μίας (1) διαθέσιμης θέσης, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων η οποία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο Δημοτικό Κατάστημα, το πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dad.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο τηλέφωνο 2132007755, υπεύθυνη κ. Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου.

Η πρόσκληση Η σχετική ΚΥΑ

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (Αριθμ. 37581 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1693/16.05.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Μία (1) θέση υποψήφιου δικηγόρου που θα πραγματοποιήσει την άσκηση του στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησης του σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση του υποψήφιου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωση του στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Αγίου Δημητρίου και υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν. Το όνομα του επιλεγέντος ασκούμενου δικηγόρου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης του ασκουμένου δικηγόρου σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Η αμοιβή του ασκουμένου θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.