Πρόσκληση για την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στην ΕΡΤ

Πρόσκληση για την πρόσληψη τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων στην ΕΡΤ

Η ΕΡΤ προτίθεται να προσλάβει τρεις (3) Ασκούμενους Δικηγόρους, εγγεγραμμένους σε οποιονδήποτε Δικηγορικό Σύλλογο της ΕπικράτειαςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την πρόσληψη τριών (3) Ασκούμενων Δικηγόρων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) προτίθεται να προσλάβει τρεις (3) Ασκούμενους Δικηγόρους, εγγεγραμμένους σε οποιονδήποτε Δικηγορικό Σύλλογο της Επικράτειας.

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια ισόχρονη με την περίοδο άσκησης, όπως αυτή ορίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων και πάντως όχι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

Οι αποδοχές των ασκουμένων θα είναι οι οριζόμενες από τον Δ.Σ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως την 26.10.2018 και ώρα 17:00 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό Σημείωμα

2. Πιστοποιητικό Εγγραφής σε Δικηγορικό Σύλλογο

3. Αντίγραφο Πτυχίου ( ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών)

4. Τυχόν πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (η αποδεδειγμένη γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί επιθυμητό προσόν, το οποίο θα συνεκτιμηθεί).

Οι ασκούμενοι δικηγόροι θα επιλεγούν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού.

Αγία Παρασκευή,16.10.2018
ΑΠ: 14576

Η πρόσκληση