Προσλήψεις στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗΚΕΛ)

Προσλήψεις στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗΚΕΛ)

Πρόθεση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, τριών (3) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2018.

1 Επόπτης Στέγασης.

2 Διερμηνείς.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» και να την υποβάλλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ), Λευκίππου & Γαριτσίου (Ροδοπούλειο, 1ος όροφος), ΤΚ 41335, Λάρισα, υπόψιν κ. Μαρίνου Ελένη (τηλ. 2410661727 – 2410663085).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες (από 08/01/2018 έως 12/01/2018 και ώρα 17:00 μ.μ.) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην υπηρεσία μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λαρισαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

– – – – –
Συμβάσεις μίσθωσης έργου 18 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος προσωρινής στέγασης υποψηφίων προς μετεγκατάσταση και αιτούντων άσυλο ( Πρόγραμμα Relocation της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2017.

1 Συντονιστής Έργου.
1 Οικονομικός Διευθυντής.
1 Διευθυντής Προσωπικού / Διοίκησης.
1 Διευθυντής Παροχών και Προμηθειών.
1 Λογιστής.
1 Βοηθός Δεδομένων /Δράσεων Ενημέρωσης Διοίκησης.
1 Συντονιστής Υπηρεσιών.
1 Κοινωνικός Επιστήμονας.
2 Κοινωνικοί Λειτουργοί.
2 Επόπτες Στέγασης.
3 Διερμηνείς.
2 Συνοδούς.
1 Οδηγός.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Λάρισας (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) Λευκίππου & Γαριτσίου – ΤΚ41335 Λάρισα.
Πληροφορίες: κ. Γκοτιάνη Ειρήνη & κ. Κλητήρα Αλεξάνδρα ( τηλ. 2410-663085-661727) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 06/09/2017 έως 11/9/2017 ώρα 11.00 π.μ.