Προσλήψεις στη Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας ΓΝ Πέλλας

Προσλήψεις στη Νοσοκομειακή Μονάδα Έδεσσας ΓΝ Πέλλας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Ν.Μ Έδεσσας του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας που εδρεύει στην Έδεσσα του Ν. Πέλλας.

17  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.

10  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Τέρμα Εγνατίας, Τ.Κ. 58 200 ΕΔΕΣΣΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κου Τοπαλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 23813 50348).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας, στο ΚΕΦΙΑΠ και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Έδεσσας, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.