Προσλήψεις στην Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ)

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα δύο (142) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της ΟΣΥ Α.Ε. που εδρεύει στον Αγ.Ι.Ρέντη (Παρνασσού 6) του Νομού Αττικής.

142 Καθαριστής / Καθαρίστρια

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Παρνασσού 6 Αγ. Ι.Ρέντης, Τ.Κ. 18233 απευθύνοντας την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2104270796).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας καθώς και  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα, (δημόσια αργία) ή µη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες