Προσλήψεις προσωπικού στα ΕΛΤΑ έτος 2020

Προσλήψεις προσωπικού στα ΕΛΤΑ έτος 2020

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων Ταχυδρομικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ

 

Δεκατεσσάρων (14) ατόμων Δ.Ε. ΔΙΑΝΟμΕΩΝ και τριών (3) ατόμων Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης, δέκαπέντε (15) ατόμων Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚμΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, δεκατεσσάρων (14) ατόμων Δ.Ε. ΔΙΑΝΟμΕΩΝ και τριών (3) ατόμων Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Δωδεκανήσου και ΚυκλάδωνΠΡΟΘΕΣμΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥμμΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (ώρες υποβολής 09.00-13.30) , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε απλό φάκελο μεγέθους Α4, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. – Περιφ/κή Δ/νση Πειραιά και Αιγαίου, Τμήμα Υποστήριξης, Τσαμαδού 23 και Φίλωνος 36, Τ.Κ. 185 25 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Ανακοίνωση δίμηνων Προσλήψεων, Υπόψιν κ. Ξυράφη Αλεξάνδρας (τηλέφωνο: 210-4146141).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 31/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020

Η προκήρυξη

 

Πενήντα πέντε (55) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης, πενήντα πέντε (55) ατόμων ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Δικτύου Λιανικής Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 577, κ. Βλαχογιάννη Ευαγγελία).

• ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά και Αιγαίου, οδός Φίλωνος και Τσαμαδού 23, 1ος όροφος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30, (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 4146141, κ. Ξυράφη Αλεξάνδρα).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει 30 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 05 Φεβρουαρίου 2020

Η προκήρυξη

 

Σαράντα επτά (47) ατόμων Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης, σαράντα επτά (47) ατόμων Δ.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διευθύνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 5ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 859, κ. Θωμάς Παππάς).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30-01-2020 και λήγει στις 05-02-2020

Η προκήρυξη

 

Είκοσι έξι (26) ατόμων Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πρόσληψη, εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών πλήρους απασχόλησης, είκοσι έξι (26) ατόμων Δ.Ε. ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουμουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 3 ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 33 53 859, κ. Θωμάς Παππάς).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 05 Φεβρουαρίου 2020

Η προκήρυξη