Προσλήψεις προσωπικού στη Βουλή για το έτος 2018

Προσλήψεις προσωπικού στη Βουλή για το έτος 2018

Καθορισμός αριθμού ετήσιων προσλήψεων κατά σχέση εργασίας, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού για το έτος 2018 στη Βουλή των Ελλήνων



Αριθμ. Πρωτ. 11185 – Διεκπ. 7012 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3985/14.09.2018
Καθορισμός αριθμού ετήσιων προσλήψεων κατά σχέση εργασίας, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού για το έτος 2018.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
αποφασίζουμε:

καθορίζουμε τον αριθμό των ετήσιων προσλήψεων για το έτος 2018 σε δεκαεπτά (17), κατά σχέση εργασίας, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού, ως εξής:

Α. Με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (11 θέσεις):

• 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής
• 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ7 Βιβλιοθηκονόμων
• 2 θέσεις του κλάδου ΠΕ8 Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
• 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ2 Οικονομικού
• 1 θέση του κλάδου ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμων
• 2 θέσεις του κλάδου ΤΕ16 Στενογράφων

Β. Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (6 θέσεις):

• 2 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 6α του ΚτΒ/Β’ και με ειδικότητα αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με πτυχίο νομικής και διδακτορικό δίπλωμα.

• 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ με ειδικότητα αντίστοιχη κλάδου ΠΕ2 Οικονομικού, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ειδικού Κανονισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Παράρτημα 3 – ΦΕΚ 122/Α ́/30-6-2016 του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β ́, ΦΕΚ 51/Α ́/1997, όπως ισχύει).

• 2 θέσεις με ειδικότητα στην Πληροφορική, αντίστοιχη του κλάδου ΠΕ4 Πληροφορικής, προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ειδικού Κανονισμού της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Παράρτημα 8 – ΦΕΚ 122/Α ́/30-6-2016 του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β ́, ΦΕΚ 51/Α ́/1997, όπως ισχύει).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.