Προσλήψεις πτυχιούχων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Προσλήψεις πτυχιούχων στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)

Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ) ως εξής:
Α. Μία (1) θέση στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Εποπτεία ραδιενέργειας περιβάλλοντος», προοριζόμενη για το Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος (ΤΕΡΠ).

Β. Μία (1) θέση στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Αδειοδότηση και ρυθμιστικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ», προοριζόμενη για το Γραφείο ΜηΙοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΤΜΙΑ).

Γ. Μία (1) θέση στη Γ’ βαθμίδα με αντικείμενο «Αδειοδότηση και ρυθμιστικές επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΕΑΕ», προοριζόμενη για το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Ιατρικών, Βιομηχανικών και Ερευνητικών Εργαστηρίων και Λοιπών Εφαρμογών (ΤΑΕ).

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με επιλογή κατόπιν κρίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 29 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 16 και 21 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83) και του π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)» (Α’ 173).

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας, η οποία έχει ως καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση και δικαιολογητικά για τη θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Γ’ Βαθμίδας με αντικείμενο… για το Τμήμα/Γραφείο… .

Σε περίπτωση υποψηφιότητας σε περισσότερες της μιας θέσης, υποβάλλονται χωριστές αιτήσεις και φάκελοι δικαιολογητικών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

α. είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Τμήμα Προσωπικού & Γραμματείας Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως Αγία Παρασκευή, ΤΚ 15341 Αττική

β. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Υποψηφιότητες οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται. Ελλιπείς προτάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Δ. Μπούρα ή την κα Μ. Καραγκούνη, Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας, τηλ. 2106506791, 2106506709, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η προκήρυξη